پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

ارتباط با مسئولین

aghaie

بهروز آقایی مدیر کل

 • : 054-31283012
 • :
اسدی

ابوالقاسم اسدی معاونت فنی و مهندسی

 • : 054-35321198
 • :
سید حسن ابراهیمی

سید حسن ابراهیمی معاون دریایی و بندری

 • : 054-35322209
 • : 054-35322208
ملک حسن پاد

ملک حسن پاد معاونت طرح و توسعه

 • : 054-31283126
 • : 054-35320669
اسماعیل خجیر

اسماعیل خجیر معاونت اداری و مالی

 • : 054-31283014
 • : 054-35321514
 • :
رئیسی

محمد اکبر رئیسی رئیس اداره آموزش

 • : 054-31283117
صادق شاهسون

صادق شاهسون رئیس گارد و انتظامات

 • : 054-35321125
مجتبی محمد زاده

مجتبی محمد زاده رئیس امور بندری

 • : 054-31283240
مهدی نوروزی نژاد

مهدی نوروزی نژاد رئیس حراست

 • : 054-31283074
محمد علی حیدری زاد

محمد علی حیدری زاد رئیس اداره آمار و انفورماتیک

 • : 054-31283123
 • :
داود یزدانی

داود یزدانی رئیس امور دریایی

 • : 054-31283210
اسفندیار دامنی

اسفندیار دامنی رئیس اداره امور مالی

 • : 054-31283024
 • :
محمد حسین رئیسی

محمد حسین رئیسی رئیس اداره فنی و مهندسی

 • : 054-31283061
سیامک یگانه

سیامک یگانه رئیس امور اداری

 • : 054-31283028