جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

انبارها

ردیف نوع انبار مساحت  نوع کاربری موقعیت
 1انبار سر پوشیده  9000مترمربع کالاهای عمومی بندر شهید بهشتی
 2 انبار سر پوشیده  9000مترمربع کالاهای عمومی بندر شهید بهشتی 
 3 انبار سر پوشیده  12000مترمربع کالاهای عمومی  بندر شهید بهشتی
 4 انبار سر پوشیده  3000مترمربعکالاهای عمومی   بندر شهیدکلانتری