جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶

آماده بکاری تجهیزات دریایی،خشکی،مخابراتی

آمار آماده بکاری تجهیزات بندری:

نوع تجهیزنام تجهیز  ثقل کل ساعات دسترسی

 آماده بکاری 

ساعت-درصد

 کارکرد

ساعت-درصد 

 خارج از سرویسی

ساعت-درصد 

 

 

 جرثقیل موبایل ساحلی

 جرتقیل فانتوزی 720 720 100% 15021% 0 0%
 جرثقیل لیبهر 36  تن(LH1200) 2 720 0 0% 0 0% 720 100%
 جرثقیل لیبهر 80 تن(LH320) 720 0 0%0 0% 720 100%
 جرثقیل لیبهر 80 تن 2.5 720 720 100% 20 3%0 0
 جرثقیل لیبهر100  تن 2.5 720 720 100% 20 3% 0 0
 جمع جرثقیل موبایل ساحلی 11 6480 5040 78% 400 6% 1440 22%

 

 

جرثقیل  موبایل محوطه ای

 جرثقیل PPM 4 دستگاه 4 2880 2016 70% 700 24% 846 30%
 جرثقیل KATO 1.2 720 720 100% 240 33% 0 0%
جرثقیل TADANO 3 720 720 100%240 33% 0 20%
 جرثقیل لیبهر 60 تن 2 دستگاه 3 1440 1440 100% 200 14% 0 0%
 جمع جر ثقیل موبایل محوطه ای 11.2 18864 15408 82%4408  23% 3456 18%

 

  تجهیزات کانتینری

 تاپ لیفتراک 1 720 720 100% 0 0% 0 0%
ریچ استکر 3 دستگاه  4.5 2160 172880%  22010% 432  20%
 جمع تجهیزات کانتینری 5.510440  8469 81% 992 10% 1944 19%

 

 

 ترانسفر ها

 لیفتراک 10 دستگاه 4 7200 6480 90% 400 6% 720 10%
 تراکتور 10 دستگاه 3 7200 5760 80% 1000 14% 1440 20%
 بیل مکانیکی 1 720 720 100% 100 14% 0
 لودر 1 720 0 0% 00%  720 100%
 جمع ترانسفر ها 9 51840 43920 85% 4700 9% 7920 15%
 
 جمع کل
 36.5 87624 72864 83% 10500 12% 14760 17%


آمار آماده بکاری شناورها:

نوع تجهیز نام تجهیز کل ساعات در دسترس

 آماده بکاری

ساعت-درصد

کارکرد 

ساعت-درصد

 خارج از سرویسی

ساعت-درصد

 

 بارج ها

سرداب  720 720 100% 26 4% 0 0
 پیشین به علت عملیات داکینگ در دسترس نمی باشد
 مجموع 720 720 100% 9 4% 0 0

 

 یدک کش ها

 رمضان به علت عملیات داکینگ در دسترس نمی باشد
 ثوره 720 720 100 % 47 7% 0 0
 خضرا 720 720 100% 59 8% 0
یادگار  720 720 100% 30 4% 0 0
 مجموع 7128 7128 100% 4176% 0 0
 تجسس و نجات ناجی5  به علت عملیات داکینگ در دسترس نمی باشد
 راهنما بر هادی2 720 720 100% 21 3% 0
 گارد قایق 200 720 720 100% 15 2% 0 0
 قایق رعد 720 720 100% 90 13% 0 0
 مجموع 13104 13104 100% 611 5% 00 

آمار آماده بکاری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی دریایی:

نام شناور کل ساعات در دسترس

 آماده بکاری

ساعت-درصد

 خارج از سرویسی

ساعت-درصد

 یادگار2 720 497 69% 223 23%
 ثوره 720 460 64% 260 43%
 خضراء 720 461 64% 259 36%
 رمضان 720 720 100% 0 0
 ناجی 5 720 720 100% 0 0
 هادی 720 720 100% 0 0
 مجموع 4320 326382%  1057 24%

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ ۰۹:۲۸