جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
  ۹ اسفند ۱۳۹۶ ۹ اسفند ۱۳۹۶ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ۹ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
  ۷ دی ۱۳۹۶ ۷ دی ۱۳۹۶ ۲۰ دی ۱۳۹۶ ۷ فروردین ۱۳۹۷ مناقصه
  ۱۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۸ آذر ۱۳۹۶ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ استعلام ارزیابی کیفی
  ۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ مزایده
  ۸ آذر ۱۳۹۶ ۲۵ آذر ۱۳۹۶ استعلام ارزیابی کیفی
  ۴ آذر ۱۳۹۶ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ استعلام ارزیابی کیفی