سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
  ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه