پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
  ۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ مزایده
  ۸ آذر ۱۳۹۶ ۲۵ آذر ۱۳۹۶ استعلام ارزیابی کیفی
  ۴ آذر ۱۳۹۶ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ استعلام ارزیابی کیفی
  ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ۴ آذر ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱ آبان ۱۳۹۶ ۱۳ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ۱۴ آبان ۱۳۹۶ مناقصه