جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

مقابله با آلودگی

ﺑﺮای اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت از ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ واﻛﻨﺸﻲ اﻳﻤﻦ، در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺆﺛﺮ، ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﻛﺎری و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از روشﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮدی اﺳﺘﺎﻧﺪارد میباید وضع ﮔﺮدﻧﺪ. ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و داﺷﺘﻦ آمادﮔﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، ﺷﺪت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.

vakanesh


ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ واﻛﻨﺶ اﺿﻄﺮاری ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮند :

ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ- ﺗﻤﺎﻣﻲ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ وﺗﻮاﻧﺎﺋﻲﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻧﺪ.

اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی –ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وﻳﮋه¬ای در موردواکنش به یک سانحه فراهم ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش- ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮرﺳﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ و پیﮔﻴﺮی میﺷﻮﻧﺪ

روﻳﻪﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺸﺨﺺ- ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ واﻛﻨﺶ ﻣﻨﻈﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺗﺪارک دﻳﺪه شود

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﺮای ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ- ﻧﺤﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ در ﺳﻄﻮح و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺒﺖ شود

آﻣﻮزش و ﺗﻤﺮﻳﻦ- ﭘﺮﺳﻨﻞ واﻛﻨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ مهارتﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ باشند.

ﺗﺪارﻛﺎت ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻌﻬﺪی – مسئولیت¬ها و تعهدات ﻣﺎﻟﻲ گروه¬های مختلف درگیر باید مشخص ﮔﺮدد.

 

وﻇﺎﻳﻒ ﺗﻴﻢ واﻛﻨﺶ ﺗﻴﻢ واﻛﻨﺶ در ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را میﺗﻮان در سه اﻟﮕﻮی ﻛﻠﻲ ﺟﺎی داد :

ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی

آﻣﺎدهﺳﺎزی

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی


ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی:

ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﺠﺶﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺤﻪ وﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﻮدن اﺛﺮ آن درﺻﻮرت وﻗﻮع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

آماده سازی:

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ، و ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. آﻣﺎدﮔﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ واﻛﻨﺶ درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری را اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﻛﻨﺶ اﺿﻄﺮاری است. در ﺿﻤﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و وﺳﺎﻳﻞ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده واﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ آﻣﻮزش دﻳﺪه اﻧﺪ

امادگی

 

برنامه ریزی:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺎﻣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺮای واﻛﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺤﻪ درﻳﺎﻳﻲ میﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی واکنش اﺿﻄﺮاری ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﻠﻲ و ﻧﺎﺣﻴﻪای، باید برای ﺧﻼﺻﻪ سازی وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه¬ها ﺗﻬﻴﻪ گردند. اﻳﻨﻬﺎ میﺑﺎﻳﺪ روشﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس را ﻓﺮاﻫﻢ نمایند

سیکل زمانی ایجاد آلودگی نفتی

مواد نفتی پس از ورود به دریا تحت تأثیر عوامل مختلف جوی و اقلیمی شرایط زیر را سپری می کند

. • پخش شدن Spreading

• تبخیر Evaporation

• تعلیق Emulsification

• پراکنده شدن Dispersion

• انحلال Solution

• تجزیه میکروبی Biodegradation

واکسیداسیون شیمیایی Photochemical Oxidation

 • ته نشین شدن Sedimentation

الودگی

روشهای مقابله با آلودگی نفتی

روشهای مقابله با آلودگی های نفتی نیز بر اساس یکی یا چند فرایند طبیعی فوق طراحی و اجرا می گردند برهمین اساس عمده ترین روشهای مقابله با آلودگی نفتی پس از وقوع حادثه را می توان به روشهای زیر تقسیم بندی نمود:

– روشهای فیزیکی و مکانیکی

– روشهای شیمیایی

– روشهای بیولوژیکی

 

وسایل حفاظت مکانیکی:

• Containment Boom

• کمربندهای و یا دیواره های حایل شناوری هستند که از فرار نفت بر سطح آب جلوگیری می کنند.

• بومها به صورت ثابت و قابل حمل وجود داشته و دارای 5 بخش اصلی زیر می باشند:

1- شناور(Float)

2- ارتفاع آزاد (Free Board)                                                                                                                            

3- دنباله(Skirt)

4- قطعه کششی(Tension Member)                                                                                                               

5- وزنه توازن(Ballast)

 

                                                                                                                                                                             pthzj

 

اسکیمرها

• جمع کننده های سطحی لکه نفتی(Skimmers) وسایلی هستند که معمولا با کمک بومها برای جمع آوری نفت از سطح آب استفاده می شوند.

• کارایی این وسیله با افزایش ضخامت لایه نفتی افزایش می یابد

• مهمترین انواع آن عبارتند از:

اسکیمر مانعی(Weir Skimmer): این اسکیمر به نام اسکیمر مانعی نیز خوانده می شود، در این دستگاه نفت و مواد نفتی با کمک نیروی جاذبه جمع آوری می شود و سپس توسط پمپ خارج می شود.

اسکیمر مکنده(Suction Skimmer): این وسیله شامل مکنده ای است که روی سطح نفت قرار می گیرد و نفت توسط یک پمپ دیافراگمی به داخل محفظه مکیده می شود.

ل

 

 

اسکیمر گریز از مرکز(Vortex Skimmer): این وسیله آب و نفت را در داخل محفظه ای جمع آوری می کند و سپس با استفاده از نیروی گریز از مرکز آب را از پایین و نفت را از بالا به طرف مخزن جمع آوری خارج میکند.

 

اب

 

 

.ئ

 

 

اسکیمرهای با سطوح متحرک: این اسکیمرها با استفاده از یک سطح متحرک نفت را جذب می کنند. نفت پس از فشرده شدن، در داخل محفظه هایی جمع آوری می شود.

• مهمترین انواع آن عبارتند از:

اسکیمر دیسکی(Disk skimmer) :شامل یکسری دیسکهای عمودی می باشد که در سطح نفت می چرخند و آنرا جمع می کنند. مهمترین مشکل این نوع اسکیمر ها قیمت گران و پیچیدگی و از کار افتادن در اثر گرفتگی می باشد. اسکیمرهای صفحه بزرگ که مجهز به توری آشغالگیر هستند دارای راندمان بالاتری هستند.

 

 

                                                                                                         دیسکی

 

 

اسکیمر برسی(Brush skimmer):  در این نوع اسکیمر، با چرخش یک برس افقی در سطح، نفت به درون مخزن جمع آوری هدایت می گردد. این نوع اسکیمر برای جمع آوری نفت با ویسکوزیته بالا و نفت روی یخ به کار می رود.

 

ئ

 

ئئ
ضض

 

اسکیمر پاک کننده طنابی (Rope Mop skimmer) :در این نوع از اسکیمرها از یک حلقه جاذب مواد نفتی که بر روی سطح آب شناور است استفاده می کنند. این پاک کننده می تواند از ساحل و یا از داخل شناور بوسیله قرقره کنترل شود. این اسکیمر در مورد نفتهای با ویسکوزیته متوسط کارایی بالایی داشته و می توانند در آبهای کم عمق، پر از آشغال و آب یخ زده و زیر یخ نیز عمل کنند.

 

 

 

صصص

 

 

 

 

اسکیمرهای نواری (Belt skimmer)

– این اسکیمرها نیز مانند اسکیمرهای طنابی از از یک نوار متحرک استفاده می کنند که ممکن است از مواد جاذب نباشد. برخی از مهمترین انواع آن عبارتند از:

– نوارهای پارویی(Paddle Belt skimmer)

– نوارهای جاذب (Sorbent Belt skimmer)

– نوارهای جاذب بالابرنده (Sorbent Lifting skimmer)

– نوارهای بالا برنده برسی (Brush Lifting skimmer)

– نوارهای مستغرق (Submersion Belt skimmer)

– نوارهای جاذب مستغرق (Sorbent Submersion Belt skimmer)

– اسکیمر با صفحه مستغرق (Submersion plane skimmer) : این اسکیمر دارای یک صفحه ثابت است که در طول لکه نفتی حرکت کرده و آنرا به زیر آب فشار میدهد و سپس آنرا به درون محفظه های جمع آوری هدایت می کند. این روش برای لکه های نفتی با ویسکوزیته کم تا متوسط بهترین عملکرد را دارد

 

 

شششش

 

 

مواد جاذب

استفاده از مواد شناور جاذب، موجب تسریع در انعقاد نفت و سهولت جمع آروی آن می گردد. در این روش ابتدا این مواد بر روی لکه نفتی پخش شده و سپس جمع آوری می گردند و سپس نفت آن جداسازی شده، دوباراستفاده و یا سوزانده و یا دفع می شوند. جذب به عنوان کمک به برداشت دستی لکه های کوچک و سبک بکار می رود که برخورد با آنها با روشهای دیگر مشکل است. ترکیبات و مواد فراوانی برای جمع کردن لکه های نفتی وجود دارند. برخی از مهمترین آنها عبارتند از:شناور کردن جاذبهایی مانند کاه یا خاک اره ،پلاستیک یا مواد پلیمری مانند: کف پلی اورتان ،عوامل ژلاتینی ،امولسیفرها پشم شیشه و ورمیکولیت

 

سلام
تت
88

 

 

تخریب زیستی

اجزاء تشکیل دهنده نفت به طور طبیعی با حمله باکتری ، جلبک ، پرتوزا و قارچ های دریایی تخریب می شوند. افزایش تخریب زیستی با استفاده از میکروبهای خاص که با مهندسی ژنتیک انتخاب شده اند پیشنهاد شده است. با این وجود میکروبهایی که هیدروکربن ها را تخریب می کنند به آسانی در هر جایی در طبیعت در دسترس هستند ، به جز در آبهای قطبی که سرعت تجزیه خیلی پائین و متغیر است. مهمترین مشکل در زمینه استفاده از این روش عبارتند از: سرعت تجزیه پایین، احتمال ورود گونه های غیر بومی ا،ثر بر روی زنجیره های غذایی و اکوسیستمهای دریایی

زب


تاریخ بروزرسانی : ۲ آذر ۱۳۹۵ ۰۸:۵۷