جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

بازرس ویژه مدیر عامل در بندر

 

<<سیامک یگانه>>

بازرس ویژه صیانت (موضوع مواد 91 و 92 قانون خدمات کشوری)

تلفن همراه:09159536264

تلفن مستقیم:31283028-054

پست الکترونیک:yeganeh.zbr@pmo.ir 

آدرس محل کار:بندر شهید بهشتی ،ساختمان اداری-طبقه همکف-اموراداری