جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

روند پیشرفت فاز یک طرح توسعه به روایت تصویر

1

 

2

 

3

 

4

 

5

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

20

 

19

 

21

 

22