سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازدید استاندار از بندر چابهار1
بازدید استاندار از بندر چابهار2
بازدید استاندار از بندر چابهار 3
بازدید استاندار از بندر چابهار 4
بازدید استاندار از بندر چابهار 5
بازدید استاندار از بندر چابهار6
بازدید استاندار از بندر چابهار8
بازدید استاندار از بندر چابهار7
بازدید استاندار از بندر چابهار 11
بازدید استاندار از بندر چابهار 10
بازدید استاندار از بندر چابهار 9