پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 1
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 2
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 3
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 4
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 7
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 6
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 8
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 10
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 9
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 13
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 12
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 11
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 14
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 15
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 16
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 17
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 5