دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 1
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 2
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 3
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 4
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 7
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 6
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 8
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 10
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 9
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 13
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 12
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 11
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 14
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 15
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 16
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 17
مراسم کلنگ زنی سه پروژه سرمایه گذاری 5