کنتــرل و بازرســی کــشتیها یکــی از روشــهای شــناخته شــده جهــت نظــارت بــر وضــعیت فنــی و ایمنــی کــشتیها و شناســایی شناورهای غیراستاندارد و جلوگیری از تردد آنها می باشد. فرآیندی که طبق آن یک کشور می تواند نسبت بـه اجرایـی نمـودن کنوانسیونها قـوانین و دسـتورالعمل های بـین المللـی مـرتبط بـا ایمنـی دریـانوردی و حفاظـت از محـیط زیـست دریـایی بـر روی کشتیهای تحت پرچم و خارجی در آبهای تحت حاکمیـت اقـدام نمایـد. کـشورها مجـاز هـستند رعایـت الزامـات کنوانـسیونهای دریایی همچون سولاس، مارپل، خط شاهین و ... را بر روی کشتیها بررسی نمایند و درخـصوص کـشتیهایی کـه عـدم رعایـت آنها محرز گشته است اقدامات بازدارنده و اصلاحی را به اجرا درآورند.

 

در همین راستا و جهت ایجاد یک سیستم یکنواخت بازرسی، کشورها در مناطق جغرافیایی مختلف تفاهمنامـه هـایی را امـضا نموده اند تا ضمن نظارت دقیق و هماهنگ بر تردد کشتیها، با بهره گیری از نرم افزارهای اطلاع رسانی در اسرع وقـت از وضـعیت فنی و ایمنی کشتیهای وارده به بنادر کشورهای منطقه آگاهی یابند و از این طریق تردد کشتیهای غیراستاندارد را در بنـادر و  آبهای تحت حاکمیـت کـاهش دهنـد. تفـاهمنامـه اقیـانوس هنـد (IOMOU) یکـی از ایـن یادداشـتهـای تفـاهم اسـت کـه بـین کشورهای استرالیا، هند، آفریقای جنوبی، کنیا، تانزانیا، سریلانکا، سودان، موریس، عمان، یمـن، بـنگلادش، مالـدیو بـه امـضاء رسیده است و جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضاء اصلی و فعال آن به شمار میرود.

 اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، به عنوان مرجع دریایی استان سیستان و بلوچستان، با استفاده از افسران مجرب و کارآزموده در بنادر سطح استان، انجام این وظیفه خطیر را در بخش کنترل و بازرسی کشتیهای خـارجی (PSC) و کـشتیهای ایرانـی (FSC) و شـناورهای غیرکنوانسیونی و سنتی (۵۰۰> GT)  بر عهده دارد.


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۴۳

نمایندگان کشتیرانی ها موظف هستند پیش از ورود  شناور به بندر، وضعیت شناور را از لحاظ ممنوع یا مشروط الورودی از لینک ذیل بررسی نمایند:

https://www.pmo.ir/en/tablegeneratorcompany/186


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۴۵

 

کنترل و بازرسی کشتی ها بر اساس قوانین و مقررات بین المللی و ملی فنی، ایمنی، زیست محیطی و شرایط کار و زندگی شایسته دریانوردان و مطابق Procedure for PSC Officer  مصوب سازمان بین المللی دریانوردی انجام می شود.

همه شناوران ورودی به بندر ممکن است بدون توجه به زمان و مکان بازرسی قبلی شناور در هر یک از بنادر داخلی و خارجی، مجددا توسط افسران کنترل و بازرسی کشتی های این اداره کل بازرسی گردند.

افسران کنترل و بازرسی کشتی ها با توجه به شرایط و به صلاحدید رییس اداره عملیات دریایی می توانند در هر ساعتی از شبانه روز و در هر روزی از هفته نسبت به بازرسی از شناوران اقدام نمایند و فرماندهان شناوران می بایست همواره آمادگی لازم برای انجام فرآیند بازرسی از شناور خود را داشته باشند.


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۵۰

 

بخش کنترل و بازرسی این اداره کل درراستای الزامات Procedure for PSC Officers مصوب سازمان بین المللی دریانوردی و نیز شفاف سازی کامل فرآیند بازرسی، اقدام به مستند سازی تصویری فرآیند بازرسی از شناوران کنوانسیونی می نماید. کلیه مستندات جمع آوری شده در این فرآیند جزو اموال اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان بوده و این اداره کل می تواند بدون کسب اجازه از فرمانده، شرکت راهبر یا مالک شناور نسبت به هرنوع استفاده از این مستندات به صلاحدید خود اقدام نماید.

در صورت بروز هر نوع شکایت یا نارضایتی از فرآیند بازرسی از شناوران، تنها مرجع برای بازبینی فرآیند بازرسی از شناوران، مستندات صوتی و تصویری جمع آوری شده توسط افسران کنترل و بازرسی کشتی ها می باشد.


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۵۱