دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

ماموریت ها

 

-          ارتقاء راندمان کار بندر 
-          جلب و افزایش رضایت طرفهای ذینفع ( مشتریان و … )
-          افزایش کارایی تجهیزات و تاسیسات بندری
-          افزایش سطح دانش و آگاهی کارکنان 
-          کاهش هزینه و زمان توقف کالاها بویژه کالاهای ترانزیت
-          تبعیت از الزامات قانونی مرتبط با خدمات ، محیط زیست ، ایمنی و بهداشت حرفه ای و سایر الزامات 
-          کاهش و پیشگیری از آلودگی در آب ، هوا و خاک
-          کاهش و پیشگیری از بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار 
-          کاهش و کنترل ضایعات 
-          بررسی روشهای علمی و بازاریابی جهت کالاهای ترانزیتی و ترانشیبی 
-          انجام فعالیتهای متناسب با موقعیت بندر چابهار و ایجاد زیرساختهای مناسب با برنامه های توسعه ای بندر                                        
-          احداث 9 پست اسکله جدید
-          احیای 220 هکتار از اراضی جهت محوطه های بارانداز و انبار  
-          اتصال به شبکه ریلی کشور 
-          ارتقاء عملکرد بندر چابهار تا حد یک مگاپورت و تلاش در جهت تبدیل آن به یکHUB منطقه ای 
-          کاهش فعالیتهای غیررسمی اقتصادی و جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر 
-          افزایش سهم بندر چابهار در تجارت خارجی و ترانریت کالا