درخواست سوخت

     مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری تصویر آنها در ثبت درخواست سوخت در سامانه تجارت آسان به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

1)  گواهینامه ثبت شناور

2)  گواهینامه ایمنی

3)  دفترچه تردد شناور

4)  مانیفست تخلیه یا بارگیری شناور

5)  برگ اجازه حرکت شناور

sokht

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۴۳

 

Bنماینده کشتی و یا شرکت کشتیرانی درخواست خود را به امور دریایی ارائه می کند.

B نماینده کشتیرانی پس از دریافت تاییدیه امور دریایی نسبت به هماهنگی با دیگر قسمت های اداره کل اقدام می نماید.

Bدر صورت نیاز به جوشکاری، برشکاری و ... حضور آتشنشانی بندر الزامی است.

Bدر صورت نیاز به حضور تعمیرکار از بیرون از بندر، هماهنگی و اخذ مجوز ورود افراد و تجهیزات از گارد بندر به عهده نماینده کشتی یا شرکت می باشد.


تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۴۶

ورود و پهلودهی:

   مدارک مورد نیاز زیر جهت ورود کشتی، 24 ساعت قبل از ورود به امور دریایی بندر ارائه گردد:

1-  فرم مشخصات کشتی

2-  گواهی ثبت کشتی

3-  گواهیISPS

4-   Last 10 port of call

5-   فهرست خدمه ورودی

6-   نامه درخواست ورود و پهلودهی

7-   مانبفست تاییدیه امور مالی و واحد کنترل و بازرسی بندر، حسب مورد اخذ می گردد. سپس به شرکت اطلاع رسانی لازم انجام می شود. جهت پهلو دهی کشتی به اسکله، درخواست مربوطه برای اعزام راهنما برای کشتی به کنترل بندر اعلام می گردد و سپس مراحل عملیاتی آن توسط بندر انجام می گیرد.

 

خروج شناور از بندر :

مدارک مورد نیاز جهت صدور اجازه حرکت شناورها

1)  تصویر گواهینامه ایمنی

2)  اجازه حرکت بندر قبلی

3)  لیست خدمه خروجی

4)  پروانه حرکت گمرگ

5)  نامه نمایندگی کشتیرانی مربوطه مبنی بردرخواست خروج

6)  مانیفست خروجی

7) صورت وضعیت عملیات تخلیه و بارگیری، صادره از اداره امور بندری

خروج

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۵۲

تاریخ بروزرسانی : ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ۱۵:۰۵