شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
 

شرح خدمات معاونت اداری و مالی

خلاصه شرح خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع «معاونت اداری و مالی امور مالی»

1

صدور صورتحساب کشتیهای ورودی و خروجی ، حقوق و عوارض بندری بر کالا و اجاره انبار

2

ارائه خلاصه عملکرد از وضعیت بدهی ، مطالبات و کسورات پیمانکاران و شرکتها

3

پرداخت تنخواه گردان کارپردازی ، علی الحساب ، پیش پرداخت به پیمانکاران ، استرداد سپرده های پیمانکاران و شرکتها مانند حسن انجام کار ، سپرده اجرای تعهدات

4

انجام مکاتبات لازم با دارایی و سازمان تأمین اجتماعی و سایر ارگانها به منظور اخذ مفاصاحساب پیمانکاران و شرکتهای طرف قرارداد

5

تأمین اعتبار قراردادها ، درخواست خرید ، حواله انبار و تحویل کالا جهت مصارف اداری

6

پرداخت حقوق ، مساعده ، مطالبات کارکنان از بیمه و سایر پرداختها مربوط به کارکنان (وام و...)


فلوچارت هزینه و پرداختتاریخ بروزرسانی : ۴ تیر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۷