چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
 

 

·  ارائه پاسخهای حقوقی و مشورتی به کلیه همکاران اداری و پرسشهای بعمل آمده در زمینه های مختلف

·  همکاری با کارشناسان در انجام وظایف مربوطه و ارائه طریق پیرامون موارد مختلف

·  امضای کلیه قراردادهای منعقده پس از تصویب کمیته قراردادها و اخذ مجوز از سازمان

·  انجام امور ثبتی مربوط به وکالتنامه ها، ضمانت ها و تعهدنامه های مورد نیاز سازمان بعنوان نمونه دانشجویان بورسیه و کارمندان و ...

·  پاسخگویی به استعلام های داخل بندر و خارج بندر در زمینه امور حقوقی مرتبط با وظایف سازمان و قوانین و مقررات

·  اظهارنظر و عندالزوم اقدام لازم در مورد امور حقوقی اداری و کارگری

·  ارائه خدمات حقوقی در راستای قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح و آیین نامه اجرایی آن

·  برگزاری کلیه مناقصات و مزایدات بندر 

·  انعقاد قراردادهای بندر اعم از پیمانکاران، اجاره اماکن و ابنیه و تجهیزات و ...

·  تنظیم و ارائه دادخواست ابطال ثبت شناوران حسب درخواست متقاضیان واجد شرایط


تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۲۵