مناقصه و مزایده ای یافت نشد.

برای دریافت و خرید اسناد به پایگاه ملی مناقصات به آدرس https://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

پایگاه اطلاع رسانی مناقصات
سامانه ستاد تدارکات