عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ پایاننوع
2098003699000054 ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ مناقصه
2098003699000056 ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ مناقصه

برای دریافت و خرید اسناد به پایگاه ملی مناقصات به آدرس https://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

پایگاه اطلاع رسانی مناقصات
سامانه ستاد تدارکات