شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
  ۱۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۸ آذر ۱۳۹۶ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ استعلام ارزیابی کیفی
  ۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ مزایده
  ۸ آذر ۱۳۹۶ ۲۵ آذر ۱۳۹۶ استعلام ارزیابی کیفی
  ۴ آذر ۱۳۹۶ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ استعلام ارزیابی کیفی

برای دریافت و خرید اسناد به پایگاه ملی مناقصات به آدرس https://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.


تاریخ بروزرسانی : ۴ تیر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۶