عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ پایاننوع
2098003699000024 ۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ۳ آذر ۱۳۹۸ ۱ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
2098003699000023 ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ ۲۵ آبان ۱۳۹۸ مناقصه

برای دریافت و خرید اسناد به پایگاه ملی مناقصات به آدرس https://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.


تاریخ بروزرسانی : ۵ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۳۰
پایگاه اطلاع رسانی مناقصات
سامانه ستاد تدارکات