عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ پایاننوع
2098003699000014 ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ فراخوان
2098003699000013 ۲۰ تیر ۱۳۹۸ ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۹ مرداد ۱۳۹۸ ۲۹ تیر ۱۳۹۸ فراخوان
2098003699000012 ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۵ مرداد ۱۳۹۸ فراخوان
2098003699000011 ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۹ تیر ۱۳۹۸ ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۳ مرداد ۱۳۹۸ مناقصه
2098003699000010 ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۲۰ تیر ۱۳۹۸ ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۳۱ تیر ۱۳۹۸ مناقصه

برای دریافت و خرید اسناد به پایگاه ملی مناقصات به آدرس https://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.


تاریخ بروزرسانی : ۵ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۳۰
پایگاه اطلاع رسانی مناقصات
سامانه ستاد تدارکات