عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ پایاننوع
2098003699000036 ۳ بهمن ۱۳۹۸ ۳ بهمن ۱۳۹۸ ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ۳ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
2098003699000035 ۲۶ دی ۱۳۹۸ ۲۶ دی ۱۳۹۸ ۸ بهمن ۱۳۹۸ ۷ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه

برای دریافت و خرید اسناد به پایگاه ملی مناقصات به آدرس https://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

پایگاه اطلاع رسانی مناقصات
سامانه ستاد تدارکات