سازمان بنادر و دریانوردی/مزایده ها و مناقصه ها

مناقصه و مزایده ای یافت نشد.

برای دریافت  اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس setadiran.ir مراجعه نمایید.