برگزاری مانورعملیاتی گروه ویژه حفاظت از شخصیت ها
مانور عملیاتی گارد و انتظامات در مواقع اضطرار دراداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه، "عدنان مدنی"فرمانده گارد و انتظامات اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه با اعلام این خبر افزود:در این دوره آموزشی مواردی همچون تمرین شکل گیری تیم ها ،جانمایی قرار گرفتن افراد نسبت به شخصیت مورد حفاظت ،شکل دهی تیم ها در حالت های مختلف علائم قراردادی،اسکورت کردن خودروها ،شناخت نقاط ضعف و استقرار نفرات در مکان های مرتفع آموزش داده شد.

عدنان مدنی در تشریح اهداف اجرای این مانور گفت: مقابله با هر گونه تهدیدات در مبادی ورودی ومحوطه و ساختمان های اداری و شعب بانک ها و گمرک و مسیر های ورودی،  محافظت از شخصیت های بازدید کننده، ارتقاء ضریب حفاظت ومهارت و توان عملیاتی نیروهای ویژه واحد گارد و انتظامات در مواقع اضطرار از اهداف اجرای این مانور است .

وی ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑله ﺑﺎ ﺣﻮادث و ﺑﺤﺮان های ﻣﺸابه ﺑﺮﺷﻤﺮد واﻓﺰود: در طﯽ برگزاری اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮرﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﺿﻤﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﯿﺮوھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، به ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﭘﺮداخته و جهت بهبود ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد.

 مدنی ﺑﺎ اﺷﺎره به ﻟﺰوم ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی مانور به ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯽ اﺛﺮ ﻧﻤﻮدن تهدیدها و به ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن آﺳﯿب ها و ﺧﺴﺎرات در ﺣﯿﻦ ﺑﺮوز ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ تهدیدات اﻣﻨﯿﺘﯽ، اظهار داﺷﺖ: طﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر نیروهای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﮔﺎرد و اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت با همکاریﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ درﺳﺎﺧﺘﻤﺎن عملیات ، ﺣﺴﺐ ﺳﻨﺎرﯾﻮی طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان وآﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻮادث، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ را به مرحله ی اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
۱۱ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۰۲
کد خبر : ۳۷,۸۳۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید