سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

اخبار

افغانستان با مشارکت بخش خصوصی؛ اهداف سه جانبه ترانزیتی بندر چابهار را دنبال می کند

افغانستان با مشارکت بخش خصوصی؛ اهداف سه جانبه ترانزیتی بندر چابهار را دنبال می کند
معاون وزیر حمل و نقل افغانستان گفت: نشست سه جانبه اجرایی سازی موافقت نامه چابهار می تواند زمینه بهبود ترانزیت و حمل و نقل در منطقه را فراهم کند و امکان برنامه ریزی در این خصوص را میسر می سازد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، امام محمد وریموج؛ معاون وزیر حمل و نقل افغانستاندر نشست شورای هماهنگی اجرایی سازی موافقتنامه سه جانبه ترانزیتی چابهار با اشاره به اینکه رشد اقتصادی زمینهساز ایجاد اشتغال و توسعه پایدار است، افزودبنا بر اعلام سازمان ملل متحد، توسعه پایدار باعث ارتقای بهره وریهمه جانبه در منطقه خواهد شد.

ویبا بیان اینکه کشور افغانستان به دنبال بهبود فعالیت های ترانزیتی و حمل و نقل ترکیبی است ، تاکید کرددولتافغانستان با مشارکت بخش خصوصی و دولتی تلاش می کند تا موافتنامه چابهار در بهترین بر نامه ریزی و باهمکاری همه کشور ها عملیاتی شود.

این مقام مسئول در حمل و نقل افغانستان با بیان اینکه همکاری های ترانزیتی و حمل و نقلی سه کشور هند ، ایران وافغانستان نیازمند سرمایه گذاری، برنامه ریزی و هماهنگی است ، گفت : اولویت دولت افغانستان، بهبود ترانزیت وحمل و نقل از بندر چابهار با تمرکز بر کشور های منطقه است.

وی در پایان ابراز امیدواری کردنشست اول اجرایی سازی موافقت نامه چابهار به تدوین پروتکل های و آیین نامههای مورد نظر و با رضایت خاطر همه کشور ها به انجام برسد.

۱ آبان ۱۳۹۷ ۱۹:۵۹
تعداد بازدید : ۱۸۵