سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

اخبار

گزارش تصویری; اولین نشست شورای هماهنگی اجرایی سازی موافقت نامه سه جانبه و امضای سند هماهنگی اجرای موافقتنامه ایران، هند و افغانستان در تهران

گزارش تصویری; اولین نشست شورای هماهنگی اجرایی سازی موافقت نامه سه جانبه و امضای سند هماهنگی اجرای موافقتنامه ایران، هند و افغانستان در تهران
در این سند که بعد از تصویب موافقتنامه مذکور توسط مراجع ذیصلاح در سه کشور، برای اولین بار جهت ارائه راهکارهای بهینه سازی و تسهیل ترانزیت و حمل و نقل کالا در مسیرهای پیش بینی شده تشکیل شد ،بر استفاده هرچه بیشتر از پتانسیلهای کریدورهای مختلف ترانزیتی منطقه بویژه کریدور شمال- جنوب ، تسهیل و تسریع در دسترسی آسان و ایمن به مسیرهای ترانزیتی از سوی کلیه کشورها و اعطای خدمات حمایتی متقابل تأکید شد.

نشست تفاهم سه جانبه 25
نشست تفاهم سه جانبه 24
نشست تفاهم سه جانبه 22
نشست تفاهم سه جانبه 21
نشست تفاهم سه جانبه 20
نشست تفاهم سه جانبه 19
نشست تفاهم سه جانبه 18
نشست تفاهم سه جانبه 17
نشست تفاهم سه جانبه 16
نشست تفاهم سه جانبه 15
نشست تفاهم سه جانبه 14
نشست تفاهم سه جانبه 12
نشست تفاهم سه جانبه 10
نشست تفاهم سه جانبه 9
نشست تفاهم سه جانبه 7
نشست تفاهم سه جانبه 6
نشست تفاهم سه جانبه 3
نشست تفاهم سه جانبه 2
نشست تفاهم سه جانبه 1

نشست تفاهم سه جانبه 15
نشست تفاهم سه جانبه 13
نشست تفاهم سه جانبه 8
نشست تفاهم سه جانبه 5
نشست تفاهم سه جانبه 4

نشست تفاهم سه جانبه 23
نشست تفاهم سه جانبه 11

۱ آبان ۱۳۹۷ ۱۹:۲۷
تعداد بازدید : ۲۸۳