شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
 

 برای دانلود تعرفه ها بصورت فایل EXCELروی لینک زیر کلیک نمایید

                                               تعرفه تعرفه
عنوان میزان تعرفه واحد
برای کشتیهای کمتر از ٥٠٠ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده ٢٠٠٠٠٠٠٠ ریال
برای کشتیهای ٥٠١ تا ١٠٠٠ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده ٣٠٠٠٠٠٠٠ ریال
برای کشتیهای ١٠٠١ تا ١٥٠٠ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده ٤٠٠٠٠٠٠٠ ریال
برای کشتیهای ١٥٠١ تا ٢٠٠٠ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده ٦٠٠٠٠٠٠٠ ریال
برای کشتیهای ٢٠٠١ تا ٢٥٠٠ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده ٨٠٠٠٠٠٠٠ ریال
برای کشتیهای ٢٥٠١ تا ٣٠٠٠ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال
برای کشتیهای ٣٠٠١ تا ٤٠٠٠ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده ١٢٠٠٠٠٠٠٠ ریال
برای کشتیهای ٤٠٠١ تا ٥٠٠٠ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده ١٤٠٠٠٠٠٠٠ ریال
برای کشتیهای ٥٠٠١ تا ٦٠٠٠ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده ١٦٠٠٠٠٠٠٠ ریال
برای کشتیهای ٦٠٠١ تا ٧٠٠٠ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده ١٨٠٠٠٠٠٠٠ ریال
برای کشتیهای ٧٠٠١ تا ٨٠٠٠ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال
برای کشتیهای ٨٠٠١ تا ٩٠٠٠ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده ٢٢٠٠٠٠٠٠٠ ریال
برای کشتیهای ٩٠٠١ تا ١٠٠٠٠ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده ٢٤٠٠٠٠٠٠٠ ریال
برای کشتیهای از ١٠٠٠١ تن به بالا ظرفیت غیرخالص ثبت شده ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال

                                                                                                         


تاریخ بروزرسانی : ۴ تیر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۱