آمار تعداد سوانح دریایی و عملکرد مراکز جستجو و نجات دریایی

در استان سیستان و بلوچستان

 سال 1394

کل سوانح

ثبت شده

سوانح مربوط به

سوانح مربوط به موتورلنجهای

شناورهای مغروق

تعداد افراد نجات یافته

موتورلنجها

سایر شناورها

باری

صیادی

جمع کل

لنج باری

لنج صیادی

سایر شناورها

با همکاری و هماهنگی مراکز MRCC

  30 مورد

    14 فروند

3 فروند

1 فروند

13 فروند

1 فروند

0

1

0 فروند

125 نفر

* سایر شناورها شامل : قایق صیادی ، دوبه موتوردار و بدون موتور ، یدک کش و کشتیها می باشد.

-  تعداد تلفات جانی :        10   نفر

-  تعداد مفقودین :              0  نفر

-  تعداد مجروحین :           0  نفر

-  تعداد افرادی که خدمات پزشکی به آنها ارائه شده است :       3  نفر


تاریخ بروزرسانی : ۴ تیر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۴