شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

مراکز و موسسات آموزش دریانوردی

1- موسسه آموزشی شرکت تعاونی خدمات آموزشی آریابندر چابهار

دوره های مورد تایید اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در این موسسه آموزشی عبارتند از:

۱-ملوان عمومی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از۵۰۰-سفرهای نزدیک به ساحل

۲-ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از۵۰۰-سفرهای نزدیک به ساحل

۳- ملوان عمومی تطبیقی ۹۵ به ۲۰۱۰ برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از (GT<۵۰۰)- سفرهای نزدیک به ساحل

4- افسر دوم تطبیقی ۹۵ به ۲۰۱۰ بر روی شناورهای GT<۵۰۰- سفرهای نزدیک به ساحل 5

-افسردوم برروی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ -سفرهای نزدیک به ساحل

6-افسردوم تطبیقی ۹۵ به ۲۰۱۰ برروی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ -سفرهای نزدیک به ساحل

7-فرمانده تطبیقی ۹۵به ۲۰۱۰ بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰-سفرهای نزدیک به ساحل

8-کاربر موتورهای دریایی تطبیقی ۹۵به ۲۰۱۰ بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتر از ۷۵۰ کیلو وات -سفرهای نزدیک به ساحل

9-فرمانده در کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰-سفرهای نزدیک به ساحل 10-فرمانده چوبی تطبیقی ۹۵ به ۲۰۱۰ برروی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ -سفرهای نزدیک به ساحل

2-موسسه آموزشی دریاگستر تیس

دوره های مورد تایید اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در این موسسه آموزشی عبارتند از:

1- ملوان عمومی در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از۵۰۰سفرهای نزدیک به ساحل

۲-ملوان عمومی تطبیقی ۹۵ به ۲۰۱۰ برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ (GT<۵۰۰) سفرهای نزدیک به ساحل

۳- افسردوم در کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ وغیرچوبی با ظرفیت ناخالص کمتراز۱۵۰سفرهای نزدیک به ساحل

۴-افسردوم تطبیقی بر روی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ (GT<۵۰۰) یا کشتی های فلزی با ظرفیت ناخالص کمتراز۱۵۰سفرهای نزدیک به ساحل

۶-فرمانده چوبی تطبیقی ۹۵ به ۲۰۱۰ برروی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ -سفرهای نزدیک به ساحل

۷- ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از۵۰۰سفرهای نزدیک به ساحل

۸- ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتر از ۱۲ متر آبهای ساحلی

۹-ملوان صیاد درجه2

 

3-دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دوره های مورد تایید اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در این موسسه آموزشی عبارتند از:

۱- ایمنی چهارگانه GT>۵۰۰-سفرهای نامحدود

۲- ایمنی چهارگانه درکشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از از۵۰۰سفرهای نزدیک به ساحل

3-کاربر موتورهای دریایی در شناورهای با قدرت موتور کمتر از۷۵۰کیلووات -سفرهای نزدیک به ساحل

۴-افسر مهندس دوم بر روی کشتی های با قدرت کمتر از ۳۰۰۰ کیلو وات (KW<۳۰۰۰)سفرهای نزدیک به ساحل

۵-افسر مهندس دوم تطبیقی ۹۵ به ۲۰۱۰ بر روی کشتی های با قدرت کمتر از ۳۰۰۰ کیلو وات (KW<۳۰۰۰)سفرهای نزدیک به ساحل

۶-افسر مهندس سوم بر روی کشتی های با قدرت کمتر از ۳۰۰۰ کیلو وات (KW<۳۰۰۰)سفرهای نزدیک به ساحل

۷-افسر مهندس سوم تطبیقی ۹۵ به ۲۰۱۰ بر روی کشتی های با قدرت کمتر از ۳۰۰۰ کیلو وات (KW<۳۰۰۰)سفرهای نزدیک به ساحل

۸-ملوان عمومی در کشتی های با ظرفیت ناخالص ۵۰۰ یا بیشتر (GT>۵۰۰) سفرهای نامحدود

۹- دوره آگاهی امنیتی دریانوردان با وظائف امنیتی تعیین شده

۱۰-فرمانده چوبی تطبیقی ۹۵ به ۲۰۱۰ برروی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ -سفرهای نزدیک به ساحل

۱۱-پیشرفته اطفاء حریق

۱۲-کمکهای اولیه پزشکی

۱۳-شناور بقاء و قایقهای نجات تندرو

۱۴-ملوان عمومی تطبیقی ۹۵ به ۲۰۱۰ برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ (GT<۵۰۰) سفرهای نزدیک به ساحل

۱۵-افسر سرمهندس تطبیقی ۹۵ به ۲۰۱۰ بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتر از ۳۰۰۰-سفرهای نزدیک به ساحل

۱۶-افسر سرمهندس بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتر از ۳۰۰۰-سفرهای نزدیک به ساحل

 

4- اداره کل شیلات استان سیستان وبلوچستان –مراکز آموزش صیادان(چابهار –کنارک)

دوره های مورد تایید اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در این موسسه آموزشی عبارتند از:

1-ملوان صیاد درجه 2 بر روی شناورهای صیادی

2-کاربر موتورهای دریایی درجه 2 بر روی شناورهای صیادی

3-کمک ناخدا بر روی شناورهای صیادی با طول کمتر از 24 متر آبهای محدود

4-ناخدا بر روی شناورهای صیادی با طول کمتر از 24 متر آبهای محدود

5- ناخدا بر روی شناورهای صیادی با طول کمتر از 12 متر آبهای ساحلی

6-کمکهای اولیه مقدماتی ویژه شناور صیادی

7-فنون بقا در دریا ویژه شناور صیادی

8-پیشگیری از حریق و اطفای آن ویژه شناور صیادی

9-بازآموزی دوره های صیادی


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ آذر ۱۳۹۵ ۱۵:۴۲