کشتی های حاضر در بندر

جدول کشتی های وارد شده به بندر در هفته جاری

 

ردیف

نام کشتی

Ship Name

تاریخ ورود

Arrival Date

نوع کالا

Cargo

وضعیت

Status

1 نشاط 1398/05/23  کانتینری   خروج 25/05

2

دالیا  1398/05/23  سوخت  خروج- 25/05 

3

لاوان صید 1398/05/25 ماهی اتمام تخلیه  
4  هازل 1398/5/27  کانتینر  خروج 
 5