کشتی های حاضر در بندر

جدول کشتی های وارد شده به بندر در هفته جاری

ردیف

نام کشتی

Ship Name

تاریخ ورود

Arrival Date

نوع کالا

Cargo

وضعیت

Status

1 پوننت 1398/06/30    جو  در حال تخلیه 

2

الگانس
 1398/07/06
جو    در حال تخلیه 

3

کلاول  1398/07/04  سوخت   اتمام تخلیه 
 4        
 5  
 
 6