کشتی های حاضر در بندر

جدول کشتی های وارد شده به بندر در هفته جاری

 

ردیف

نام کشتی

Ship Name

مبدا

Origin

تاریخ ورود

Arrival Date

نوع کالا

Cargo

وضعیت

Status

مقصد

Destination

1

کلاول

 

1398/4/16

سوخت

خروج

2

الوان

 

1398/4/16

کانتینر

در حال بارگیری

3

شمیم

 

1398/4/14

کانتینر

خروج

4  پتونیا    1398/4/19 سوخت   در حال تخلیه  
 5  نشاط    20/4/1398 کانتینر خروج (22/4/1398 )