چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
 

 

مدارک مورد نیاز جهت تمدید، تجدید و صدور شناسنامه دریانوردی 

 

 

مدارک مورد نیاز  جهت تجدید شناسنامه دریانوردی :

·          فرم درخواست شناسنامه دریانوردی به کد مدرک 3-2-2/7 باشماره ویرایش 02

·          فتوکپی شناسنامه از صفحه اول. دوم. سوم (صفحه قسمت توضیحات)

·          فتوکپی کارت ملی

·          فتوکپی از کارت سلامت پزشکی

·          فتوکپی کارت مهارت یا گواهینامه شایستگی

·          عکس 4*3 (3 قطعه) جدید رنگی زمینه سفید

·          اصل سی من بوک

·          فیش 25 هزار تومان به شماره حساب سیبا2176452601001 بانک ملی درآمد بندر

·          کپی صفحه اول گذرنامه هوایی (پاسپورت)

مدارک مورد نیاز جهت تمدید شناسنامه دریانوردی :

·         فرم درخواست شناسنامه دریانوردی به کد مدرک 3-2-2/7 باشماره ویرایش 02

·         فتوکپی از کارت سلامت پزشکی

·         فتوکپی کارت مهارت یا گواهینامه شایستگی

·         فتوکپی کارت ملی

·         فیش 25 هزار تومان به شماره حساب سیبا2176452601001 بانک ملی درآمد بندرچابهار

·         عکس 4*3 (1 قطعه ) جدید رنگی زمینه سفید جهت الصاق بر روی فرم درخواست شناسنامه دریانوردی


تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۳۷