چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
 

وظایف و مسئولیتها

 

 • برگزاری آزمونهای دریانوردی در تمامی سمت های مطابق با کنوانسیون بین المللی  STCW- 95 در رسته های عرشه ویژه شناورهای با تناژ کمتر از 500 تن و موتوربا قدرت کمتر از 750 کیلووات
 • صدور، تمدید، المثنی و تجدید گواهینامه های شایستگی و کارتهای مهارت دریانوردی جهت تمامی سمتهای دریانوردی در شناورهای با تناژ کمتر از 500  تن و قدرت موتور کمتر از 750 کیلووات و صدور تمدید و المثنی و تجدید کارتهای مهارت ملوان عمومی GT>500 و ایمنی چهارگانه GT>500
 • صدور، تمدید، المثنی و تجدید شناسنامه دریانوردی (seaman book)
 • بررسی اصالت و پاسخ به استعلامات در خصوص انواع گواهینامه های دریانوردی صادره از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
 •  بهبود روش مستمر درامر سنجش و ارزیابی دانش و توانمندی دریانوردان ایرانی
 • بررسی و صدور مجوز برگزاری دوره های آموزشی
 • نظارت بر اجرای دوره های برگزار شده در مراکز آموزشی
 • نظارت بر کار پزشکان معتمد و پزشک ناظر جهت صدور گواهی سلامت پزشکی (Medical fitness) دریانوردان بر اساس مقرره 9/1 کنوانسیون اصلاح شده STCW
 • بررسی و اظهارنظر در مورد طرح درسهای مؤسسات و مراکز آموزشی دریانوردی و هدایت این مؤسسات جهت تطبیق طرح درسهای ارسالی با دستورالعملها و راهنماهای مصوب و الزامات کنوانسیون اصلاح شده STCWو صدور مجوز فعالیت و یا برگزاری دوره های مختلف آموزش دریانوردی
 • بررسی درخواستهای مراکز آموزشی جهت اجرای دوره های دریانوردی با عنایت به مفاد دستورالعمل های مصوب و اعلام کاستی ها در صورت وجود (مقرره 6/1 کنوانسیون اصلاح شدهSTCW  ) دریافت و به روز درآوردن اطلاعات مربوطه
 • بررسی و کارشناسی درخواست و مشکلات دریانوردان بر چهارچوب مقررات و دستورالعمل های مصوب
 • انجام سایر امور در چارچوب وظایف اداره متبوع برحسب دستور مقام مافوق 

  


تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۳۹