شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
 

مدارک مورد نیاز جهت تمدید ، تجدید و صدور شناسنامه دریانوردیمدارک مورد نیاز جهت تجدید شناسنامه دریانوردی :

·   فرم درخواست شناسنامه دریانوردی 

· فتوکپی شناسنامه از صفحه اول. دوم. سوم ( صفحه قسمت توضیحات)

·  فتوکپی کارت ملی

· فتوکپی از کارت سلامت پزشکی

· فتوکپی کارت مهارت یا گواهینامه شایستگی

· عکس 4*3 (3 قطعه ) جدید رنگی زمینه سفید

· اصل سی من بوک

·  فیش 25 هزار تومان به شماره حساب سیبا2176452601001 بانک ملی درآمد بندر

- ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده به میزان هشت درصد مبالغ واریزی برای آزمون ها به حساب سیبا(بانک ملی)  شماره2176452610008  

· کپی صفحه اول گذرنامه  (پاسپورت)

مدارک مورد نیاز جهت تمدید شناسنامه دریانوردی :

· فرم درخواست شناسنامه دریانوردی 

 فتوکپی از کارت سلامت پزشکی

· فتوکپی کارت مهارت یا گواهینامه شایستگی

· فتوکپی کارت ملی

· فیش 25هزار تومان به شماره حساب سیبا2176452601001 بانک ملی درآمد بندرچابهار

- ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده به میزان هشت درصد مبالغ واریزی برای آزمون ها به حساب سیبا (بانک ملی)  شماره2176452610008  

·  عکس 4*3 (1 قطعه ) جدید رنگی زمینه سفید جهت الصاق بر روی فرم درخواست شناسنامه دریانوردی

· اصل شناسنامه دریانوردی (سی من بوک)

·  مدارک مورد نیاز جهت صدور شناسنامه دریانوردی:

·  فرم درخواست شناسنامه دریانوردی 

 فتوکپی از کارت سلامت پزشکی

·  فتوکپی شناسنامه صفحه اول .دوم .سوم(صفحه قسمت توضیحات)

·  فتوکپی کارت مهارت یا گواهینامه شایستگی

·  فتوکپی کارت ملی

·  فیش 25هزار تومان به حساب به شماره حساب سیبا2176452601001 بانک ملی درآمد بندرچابهار

- ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده به میزان هشت درصد مبالغ واریزی برای آزمون ها به حساب سیبا(بانک ملی)  شماره2176452610008  

·  عکس 4*3 (3 قطعه ) جدید رنگی زمینه سفید

·  کپی صفحه اول گذرنامه هوایی (پاسپورت)

 


تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۵۹