شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹
 

 

 

می توانید بر روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید

راهنمای دریافت گواهینامه فرماندهی چوبی GT<500و یا غیر چوبی کمتر از 150

راهنمای دریافت گواهینامه فرماندهی کشتی های GT<500 سفرهای نزدیک به ساحل

راهنمای دریافت گواهینامه افسر مهندس سوم KW<3000

راهنمای دریافت گواهینامه کاربر موتورهای دریائی با قدرت  KW<750 سفرهای نزدیک به ساحل

راهنمای دریافت گواهینامه افسر مهندس دوم کشتیهای با قدرت موتور KW<3000 سفرهای نزدیک به ساحل

راهنمای دریافت گواهینامه افسر دوم کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

راهنمای دریافت گواهینامه ناخدای شناورهای با طول کمتر از 24 متر

راهنمای دریافت گواهینامه ملوان صیاد درجه 1

راهنمای دریافت گواهینامه ناخدای شناورهای با طول کمتر از 12 متر

راهنمای دریافت گواهینامه ملوان صیاد درجه 2

راهنمای دریافت گواهینامه ناخدای شناورهای با طول کمتر از 12 متر

راهنمای دریافت گواهینامه کمک ناخدایی شناورهای با طول کمتر از 24 متر

راهنمای دریافت گواهینامه قایقران

راهنمای دریافت گواهینامه ملوان عمومی GT<500

 

 

راهنمای دریافت گواهینامه فرماندهی چوبی GT<500و یا غیر چوبی کمتر از 150

شرایط ورود به دوره:

1-  دارا بودن حداقل سن 25 سال سن 

2-  دارا بودن گواهینامه سلامت پزشکی معتبر بر اساس دستورالعمل مصوب سازمان 

3-  دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم (کلیه رشته ها)مورد تائید آموزش و پرورش

4-  دارا بودن گواهینامه شایستگی سمت افسر دوم در کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 یا کشتی های غیر چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 150-سفرهای نزدیک به ساحل(صادره بر اساس اصلاحیه 2010 مانیل)

5-   دارا بودن حداقل 24 ماه خدمات دریایی در سمت افسردوم در کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 یا کشتی  غیر چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 150 -سفرهای نزدیک به ساحل

طول دوره :

-145 ساعت نظری (تئوری) 60 ساعت عملی و21 ساعت تمرین به صورت روزانه حداکثر 8 ساعت می باشد.

شرایط شرکت در آزمون:

- تکمیل فرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی

- دوقطعه عکس 3*4 رنگی با زمینه روشن

- ارائه اصل وکپی گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی مربوطه

- ارائه اصل وکپی کارت ملی

- ارائه گواهی خدمات دریایی به مدت حداقل 24 ماه در سمت افسر ناوبر مسئول نگهبانی (افسردوم) برروی کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 یا کشتی های غیرچوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 150 سفرهای نزدیک به ساحل پس از اخذ گواهینامه شایستگی آن سمت

-- ارائه گواهینامه شایستگی افسردوم برروی کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن سفرهای نزدیک به ساحل

- - دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم در یکی از رشته های مورد تائید وزرات آموزش و پرورش

-ارائه رسید پرداخت هزینه آزمون به مبلغ  100000ریال برای هر آزمون کتبی یا شفاهی به حساب سیبا (بانک ملی) شماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

- ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده به میزان هشت درصد مبالغ واریزی برای آزمون ها به حساب سیبا (بانک ملی)  شماره2176452610008  

مدارک لازم جهت صدور گواهینامه:

-قبولی در آزمون شایستگی

-تکمیل وارائه فرم درخواست صدور؛تمدید وتجدید گواهینامه

-کپی صفحه اول شناسنامه ودر صورت داشتن  توضیحات کپی آن صفحه

-کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

-کپی کارت ملی

-سه قطعه عکس 3*4 رنگی با زمینه روشن مربوط به سال جاری

-کپی گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی مربوطه

-کپی گواهینامه جانبی ایمنی چهارگانه  درشناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

-گواهی کاربری بیسمهای دریایی

-ارائه اصل گواهینامه شایستگی رده پایین تر

-کپی مدرک تحصیلی 

-ارائه گواهی انجام خدمات دریایی حداقل به مدت بیست وچهار ماه درسمت افسردوم کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500وغیرچوبی کمتر از 150 سفرهای نزدیک به ساحل

-ارائه رسید پرداخت هزینه صدور گواهینامه به مبلغ 250000ریال به حساب سیبا شماره2176452601001 به نام درآمد اداره کل بنادرودریانوردی استان سسیستان وبلوچستان

-ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ هشت درصد مبالغ واریزی به حساب سیبا شماره 2176452610008

تبصره1:اصل تمامی مدارکی که کپی آنها دریافت می شود می بایستی هنگام تشکیل پرونده ارائه گردد.

تبصره2:چنانچه نیاز باشد برای متقاضی گواهینامه جانبی نیز صادر گردد بایستی برای هرکارت مبلغ 100000ریال بابت هزینه صدور به حساب سیبا شماره2176452601001 ومبلغ هشت درصد مبالغ واریزی بابت مالیات بر ارزش افزوده به حساب شماره 2176452610008واریز گردد.

راهنمای دریافت گواهینامه شایستگی فرمانده چوبی تطبیقی 95 به 2010 بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500(GT<500)-سفرهای نزدیک به ساحل

شرایط ورود به دوره:

-دارا بودن گواهینامه سلامت پزشکی معتبر بر اساس دستورالعمل مصوب سازمان

-دارا بودن گواهینامه شایستگی سمت فرمانده در کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 یا کشتی های غیر چوبی با ظرفیت کمتر از 150-سفرهای نزدیک به ساحل 

 طول دوره :

-حداقل 11 ساعت وبر اساس 9 ساعت نظری (تئوری) 2 ساعت عملی به صورت روزانه حداکثر 8  ساعت می باشد.

مدارک لازم جهت صدور گواهینامه:

-تکمیل وارائه فرم درخواست صدور؛تمدید وتجدید گواهینامه

-کپی صفحه اول شناسنامه ودر صورت داشتن  توضیحات کپی آن صفحه

-کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

-کپی کارت ملی

-سه قطعه عکس 3*4 رنگی با زمینه روشن مربوط به سال جاری

-کپی گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی مربوطه

-ارائه رسید پرداخت هزینه صدور گواهینامه به مبلغ 250000 ریال به حساب سیبا شماره2176452601001 به نام درآمد اداره کل بنادرودریانوردی استان سسیستان و بلوچستان

-ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ هشت درصد مبالغ واریزی به حساب سیبا شماره 2176452610008

تبصره1: اصل تمامی مدارکی که کپی آنها دریافت می شود می بایستی هنگام تشکیل پرونده ارائه گردد.

تبصره2: چنانچه نیاز باشد برای متقاضی گواهینامه جانبی نیز صادر گردد بایستی برای هرکارت مبلغ 100000ریال بابت هزینه صدور به حساب سیبا شماره2176452601001 و مبلغ هشت درصد مبالغ واریزی بابت مالیات بر ارزش افزوده به حساب شماره 2176452610008واریز گردد.

راهنمای دریافت گواهینامه فرماندهی کشتی های GT<500 سفرهای نزدیک به ساحل

شرایط ورود به دوره:

1-  دارا بودن حداقل سن 25 سال سن 

2-  دارا بودن گواهینامه سلامت پزشکی معتبر بر اساس دستورالعمل مصوب سازمان 

3-  دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم (کلیه رشته ها)مورد تائید آموزش و پرورش

4-  دارا بودن گواهینامه شایستگی سمت افسر دوم در کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 -سفرهای نزدیک به ساحل(صادره بر اساس اصلاحیه 2010 مانیل)

5-   دارا بودن حداقل 18 ماه خدمات دریایی در سمت افسردوم در کشتی های  با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

طول دوره :

-207 ساعت -159 ساعت نظری (تئوری) 14 ساعت عملی و 34 ساعت تمرین به صورت روزانه حداکثر 8 ساعت


شرایط شرکت در آزمون

-تکمیل فرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی

-دوقطعه عکس 3*4 رنگی با زمینه روشن

-ارائه اصل وکپی گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی مربوطه

-ارائه اصل وکپی کارت ملی

- کپی صفحه اول پاسپورت هوائی

-انجام خدمت دریایی به میزان حداقل 24 ماه در سمت افسر ناوبر مسئول نگهبانی بر روی کشتی های تجاری با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل پس از اخذ گواهینامه شایستگی آن سمت 

-دارای گواهینامه شایستگی افسردوم بر روی کشتی های تجاری با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل 

- دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم در یکی از رشته های مورد تائید وزارت آموزش و پرورش

-ارائه رسید پرداخت هزینه آزمون به مبلغ  100000 برای هر آزمون کتبی یا شفاهی به حساب سیبا(بانک ملیشماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان

ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده به میزان هشت درصد مبالغ واریزی برای آزمون ها به حساب سیبا(بانک ملی)  شماره 

مدارک لازم جهت صدور گواهینامه:

مدارک لازم جهت صدور گواهینامه:

-قبولی در آزمون شایستگی

-تکمیل وارائه فرم درخواست صدور؛تمدید وتجدید گواهینامه

-کپی صفحه اول شناسنامه ودر صورت داشتن  توضیحات کپی آن صفحه

-کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

-کپی کارت ملی

-سه قطعه عکس 3*4 رنگی با زمینه روشن مربوط به سال جاری

-کپی گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی مربوطه

-کپی گواهینامه های دوره های جانبی  شامل:

-ایمنی چهارگانه در شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتراز500

-ارائه اصل گواهینامه شایستگی رده پایین تر

-کپی مدرک تحصیلی 

-ارائه رسید پرداخت هزینه صدور گواهینامه به مبلغ 250000ریال به حساب سیبا شماره2176452601001 به نام درآمد اداره کل بنادرودریانوردی استان سسیستان وبلوچستان

-ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ هشت درصد مبالغ واریزی به حساب سیبا شماره 2176452610008

تبصره1:اصل تمامی مدارکی که کپی آنها دریافت می شود می بایستی هنگام تشکیل پرونده ارائه گردد.

تبصره2:چنانچه نیاز باشد برای متقاضی گواهینامه جانبی نیز صادر گردد بایستی برای هرکارت مبلغ 100000ریال بابت هزینه صدور به حساب سیبا شماره2176452601001 ومبلغ هشت درصد مبالغ واریزی بابت مالیات بر ارزش افزوده به حساب شماره 2176452610008واریز گردد.

 

راهنمای دریافت گواهینامه شایستگی تطبیقی فرمانده در کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500  -سفرهای نزدیک به ساحل

 

شرایط ورود به دوره :

-دارا بودن گواهینامه سلامت پزشکی معتبر بر اساس دستورالعمل مصوب سازمان 

-دارا بودن گواهینامه شایستگی سمت فرمانده در کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 یا کشتی های غیر چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 150 -سفرهای نزدیک به ساحل

طول دوره :

- حداقل 11 ساعت بر اساس 9 ساعت نظری (تئوری) 2 ساعت عملی به صورت روزانه حداکثر 8 ساعت می باشد

مدارک لازم جهت صدور گواهینامه:

-تکمیل وارائه فرم درخواست صدور؛تمدید وتجدید گواهینامه

-کپی صفحه اول شناسنامه ودر صورت داشتن  توضیحات کپی آن صفحه

-کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

-کپی کارت ملی

-سه قطعه عکس 3*4 رنگی با زمینه روشن مربوط به سال جاری

-کپی گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی مربوطه

-ارائه رسید پرداخت هزینه صدور گواهینامه به مبلغ 250000ریال به حساب سیبا شماره2176452601001 به نام درآمد اداره کل بنادرودریانوردی استان سسیستان وبلوچستان

-ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ هشت درصد مبالغ واریزی به حساب سیبا شماره 2176452610008

تبصره1:اصل تمامی مدارکی که کپی آنها دریافت می شود می بایستی هنگام تشکیل پرونده ارائه گردد.

تبصره2:چنانچه نیاز باشد برای متقاضی گواهینامه جانبی نیز صادر گردد بایستی برای هرکارت مبلغ 100000ریال بابت هزینه صدور به حساب سیبا شماره2176452601001 ومبلغ هشت درصد مبالغ واریزی بابت مالیات بر ارزش افزوده به حساب شماره 2176452610008واریز گردد.

راهنمای دریافت گواهینامه شایستگی  افسر مهندس سوم در کشتیهای با قدرت موتور KW<3000 سفرهای نزدیک به ساحل

شرایط ورود به دوره به صورت مستقیم: 

طول دوره450 ساعت به صورت نظری (تئوری)115(57 ساعت عملی و24 ساعت  تمرین)

-داشتن حداقل 18 سال سن

-داشتن  گواهی سلامت پزشکی معتبر

-داشتن  حداقل مدرک دیپلم کامل متوسطه رشته ریاضی فیزیک و تجربی یا دیپلم فنی مکانیک یا برق

(شرایط ورود به دوره به صورت تطبیقی از کاربر موتور:

طول دوره 173ساعت(139ساعت نظری +34ساعت عملی)

-داشتن حداقل 18 سال سن

-داشتن  گواهی سلامت پزشکی معتبر

-داشتن  حداقل مدرک دیپلم (کلیه رشته ها)

-داشتن گواهینامه  کاربرموتورهای دریایی درکشتیهای با قدرت موتورکمتراز750کیلووات- سفرهای نزدیک به ساحل و12ماه خدمات دریایی آن سمت

شرایط شرکت در آزمون

-تکمیل فرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی

-دوقطعه عکس 3*4 رنگی با زمینه روشن

-ارائه اصل وکپی گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی مربوطه

-ارائه اصل وکپی کارت ملی

- کپی صفحه اول پاسپورت هوائی

-دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم در یکی از رشته های مورد تائید وزارت آموزش وپرورش

ارائه گواهی طی دوره موفقیت آمیز علمی وعملی  و آموزشی مربوطه بر اساس مواد مطروحه در دستورالعمل اجرائی مربوط به رشته موتور از مراکز آموزشی مورد تائید سازمان

-ارائه گواهی خدمات دریایی به مدت حداقل 12 ماه خدمت دریایی ترکیبی در موتور خانه کشتی و کارگاهی برروی کشتی های تجاری با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلو وات سفرهای نزدیک به ساحل و تکمیل دفترچه کارآموزی

 (record book)وGuide lines for engine cadets record book  مورد تائید سازمان و یا :

- دارای حداقل 36 ماه خدمت دریایی ترکیبی در موتورخانه کشتی و کارگاهی بر روی کشتی های تجاری با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل که از این مدت می بایست حداقل 30 ماه خدمت دریایی در موتورخانه کشتی صورت گرفته باشد.

ارائه گواهینامه دوره های جانبی /گواهی طی دوره مورد تائید سازمان :

- گواهینامه ایمنی چهارگانه (GT>500)سفرهای نامحدود

-کمکهای اولیه پزشکی (GT>500)سفرهای نامحدود

-شناور بقاء و قایقهای نجات به غیر از قایقهای نجات تندرو (GT>500)

-پیشرفته اطفاء حریق (GT>500)سفرهای نامحدود

-موفقیت در آزمونهای شایستگی کتبی  وشفاهی/عملی/شبیه ساز بر اساس موضوعات مطروحه در دستورالعمل اجرائی مربوط به رشته موتور

-ارائه رسید پرداخت هزینه آزمون به مبلغ  100000 برای هر آزمون کتبی یا شفاهی به حساب سیبا(بانک ملیشماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان

ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده به میزان هشت درصد مبالغ واریزی برای آزمون ها به حساب سیبا(بانک ملی)  شماره 2176452610008

   

مدارک لازم جهت صدور گواهینامه:

-قبولی در آزمون شایستگی

-تکمیل وارائه فرم درخواست صدور؛تمدید وتجدید گواهینامه

-کپی صفحه اول شناسنامه ودر صورت داشتن  توضیحات کپی آن صفحه

-کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

-کپی کارت ملی

-سه قطعه عکس 3*4 رنگی با زمینه روشن مربوط به سال جاری

-دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم در یکی از رشته های مورد تائید وزارت آموزش وپرورش

- ارائه گواهی طی دوره موفقیت آمیز علمی وعملی  و آموزشی مربوطه بر اساس مواد مطروحه در دستورالعمل اجرائی مربوط به رشته موتور از مراکز آموزشی مورد تائید سازمان

-ارائه گواهی خدمات دریایی به مدت حداقل 12 ماه خدمت دریایی ترکیبی در موتور خانه کشتی و کارگاهی برروی کشتی های تجاری با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلو وات سفرهای نزدیک به ساحل و تکمیل دفترچه کارآموزی

 (record book)وGuide lines for engine cadets record book  مورد تائید سازمان و یا :

- دارای حداقل 36 ماه خدمت دریایی ترکیبی در موتورخانه کشتی و کارگاهی بر روی کشتی های تجاری با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل که از این مدت می بایست حداقل 30 ماه خدمت دریایی در موتورخانه کشتی صورت گرفته باشد.

ارائه گواهینامه دوره های جانبی /گواهی طی دوره مورد تائید سازمان :

- گواهینامه ایمنی چهارگانه (GT>500)سفرهای نامحدود

-کمکهای اولیه پزشکی (GT>500)سفرهای نامحدود

-شناور بقاء و قایقهای نجات به غیر از قایقهای نجات تندرو (GT>500)

-پیشرفته اطفاء حریق (GT>500)سفرهای نامحدود

-ارائه اصل گواهینامه شایستگی رده پایین تر

-کپی مدرک تحصیلی -ارائه رسید پرداخت هزینه صدور گواهینامه به مبلغ 250000ریال به حساب سیبا شماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان

-ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ هشت درصد مبالغ واریزی به حساب سیبا شماره 2176452610008 

تبصره1:اصل تمامی مدارکی که کپی آنها دریافت می شود می بایستی هنگام تشکیل پرونده ارائه گردد.

تبصره2:چنانچه نیاز باشد برای متقاضی گواهینامه جانبی نیز صادر گردد بایستی برای هرکارت مبلغ 100000ریال بابت هزینه صدور به حساب سیبا شماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان ومبلغ هشت درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده به حساب شماره2176452610008  واریز گردد.

 

راهنمای دریافت گواهینامه کاربر موتورهای دریائی با قدرت  KW<750 سفرهای نزدیک به ساحل

شرایط ورود به دوره:

طول دوره 114ساعت(114ساعت نظری +54ساعت عملی)

-داشتن حداقال 18 سال سن

-داشتن  گواهی سلامت پزشکی معتبر

-داشتن  حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدائی

شرایط شرکت در آزمون:

-تکمیل فرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی

-دوقطعه عکس 3*4 رنگی با زمینه روشن

-ارائه اصل وکپی گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی مربوطه

-ارائه اصل وکپی کارت ملی

- کپی صفحه اول پاسپورت هوائی

- دارای حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدائی و یا مدرک تحصیلی همتراز با نظام آموزشی کشور

گذراندن موفقیت آمیز دوره آموزشی علمی و عملی مربوطه بر اساس مواد مطروحه در دستورالعمل اجرائی مربوط به رشته موتور (کاربر موتورهای دریائی بر روی کشتی های تجاری با قدرت رانش کمتر از 750 کیلو وات سفرهای نزدیک به ساحل در یکی از مراکز آموزشی مورد تائید سازمان 

- ارائه گواهینامه دوره های جانبی /گواهی طی دوره مورد تائید سازمان :

- ایمنی چهارگانه Gt<500 سفرهای نزدیک به ساحل 

- موفقیت در آزمونهای کتبی وشفاهی /عملی مربوطه بر اساس موضوعات مطروحه در دستورالعمل اجرائی مربوط به رشته موتور

-ارائه رسید پرداخت هزینه آزمون به مبلغ 50000ریال برای هر آزمون کتبی یا شفاهی به حساب سیبا(بانک ملی) شماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان

- ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده به میزان هشت درصد مبالغ واریزی برای آزمون ها به حساب سیبا(بانک ملی)  شماره 2176452610008  

مدارک لازم جهت صدور گواهینامه:

-قبولی در آزمون شایستگی

-تکمیل وارائه فرم درخواست صدور؛تمدید وتجدید گواهینامه

-کپی صفحه اول شناسنامه ودر صورت داشتن  توضیحات کپی آن صفحه

-کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

-کپی کارت ملی

-سه قطعه عکس 3*4 رنگی با زمینه روشن مربوط به سال جاری

-کپی گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی مربوطه

-کپی گواهینامه های دوره  جانبی ایمنی چهارگانه در شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتراز500

-کپی مدرک تحصیلی 

-ارائه رسید پرداخت هزینه صدور گواهینامه به مبلغ 50000ریال به حساب سیبا شماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان

-ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده هشت درصد مبالغ واریزی به حساب سیبا شماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان

تبصره1:اصل تمامی مدارکی که کپی آنها دریافت می شود می بایستی هنگام تشکیل پرونده ارائه گردد.

تبصره2:چنانچه نیاز باشد برای متقاضی گواهینامه جانبی نیز صادر گردد بایستی برای هرکارت مبلغ 100000ریال بابت هزینه صدور به حساب سیباشماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان ومبلغ هشت درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده به حساب شماره 2176452610008 واریز گردد.

 راهنمای دریافت گواهینامه افسر مهندس دوم کشتیهای با قدرت موتور KW<3000 سفرهای نزدیک به ساحل

طول دوره 459ساعت نظری +26ساعت عملی + 24 ساعت تمرین)

شرایط ورود به دوره :

-داشتن  گواهی سلامت پزشکی معتبر

-داشتن گواهینامه شایستگی افسر مهندس سوم درکشتیهای با قدرت موتور کمتراز3000کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل

 -انجام خدمات دریایی پس از اخذ گواهینامه دریانوردی مهندس سومی بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلو وات -سفرهای نزدیک به ساحل به مدت 18 ماه که از این مدت حداقل 6 ماه بایستی در سمت مسئول نگهبانی خدمت نموده باشند

شرایط شرکت در آزمون

تکمیل  فرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی

-دوقطعه عکس 3*4 رنگی با زمینه روشن

-ارائه اصل وکپی گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی مربوطه

-ارائه اصل وکپی کارت ملی

- کپی صفحه اول پاسپورت هوائی

- دارای گواهینامه شایستگی افسرمهندس سوم بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلو وات سفرهای نزدیک به ساحل 

-ارائه حداقل 18 ماه خدمت دریایی بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلو وات سفرهای نزدیک به ساحل در سمت افسر مهندس مسئول نگهبانی موتورخانه پس از اخذ گواهینامه شایستگی افسر مهندس سوم برروی کشتیهای باقدرت رانش کمتر از3000کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل

- موفقیت در آزمونهای کتبی و شفاهی /عملی /شبیه ساز مربوطه بر اساس موضوعات مطروحه در دستورالعمل اجرائی مربوط به رشته موتور

- ارائه گواهی طی دوره موفقیت آمیز علمی ، عملی وآموزشی مربوطه بر اساس مواد مطروحه در دستورالعمل اجرائی مربوط به رشته موتور از مراکز آموزشی مورد تائید سازمان

مدارک لازم جهت صدور گواهینامه:

-قبولی در آزمون شایستگی

-تکمیل وارائه فرم درخواست صدور؛تمدید وتجدید گواهینامه

-کپی صفحه اول شناسنامه ودر صورت داشتن  توضیحات کپی آن صفحه

-کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

-کپی کارت ملی

-کپی صفحه اول پاسپورت هوائی

-دارای گواهینامه شایستگی افسرمهندس سوم بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلو وات سفرهای نزدیک به ساحل 

-ارائه حداقل 18 ماه خدمت دریایی بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلو وات سفرهای نزدیک به ساحل در سمت افسر مهندس مسئول نگهبانی موتورخانه پس از اخذ گواهینامه شایستگی افسر مهندس سوم  برروی کشتیهای باقدرت رانش کمتر از3000کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل

- موفقیت در آزمونهای کتبی و شفاهی /عملی /شبیه ساز مربوطه بر اساس موضوعات مطروحه در دستورالعمل اجرائی مربوط به رشته موتور

-- ارائه گواهی طی دوره موفقیت آمیز علمی ، عملی وآموزشی مربوطه بر اساس مواد مطروحه در دستورالعمل اجرائی مربوط به رشته موتور از مراکز آموزشی مورد تائید سازمان 

-سه قطعه عکس 3*4 رنگی با زمینه روشن مربوط به سال جاری

-کپی گواهی طی موفقیت آمیز علمی ، عملی و آموزشی مربوطه بر اساس موضوعات مطروحه در دستورالعمل اجرایی مربوط به رشته موتور 

-ارائه اصل گواهینامه شایستگی رده پایین تر

-کپی مدرک تحصیلی 

-ارائه گواهی 12 ماه خدمات دریایی درسمت مهندس مسئول نگهبانی پس از اخذ گواهینامه افسر مهندس سومی برروی کشتیهای با قرت موتور کمتر از 3000

کیلو وات سفرهای نزدیک به ساحل

جهت صدور گواهینامه شایستگی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال به شماره حساب سیبا 2176452601001 بانک ملی درآمد اداره کل بنادرودریانوردی چابها

ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده هشت درصد مبالغ واریزی به حساب سیبا شماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان

تبصره1:اصل تمامی مدارکی که کپی آنها دریافت می شود می بایستی هنگام تشکیل پرونده ارائه گردد.

تبصره2:چنانچه نیاز باشد برای متقاضی گواهینامه جانبی نیز صادر گردد بایستی برای هرکارت مبلغ 100000ریال بابت هزینه صدور به حساب سیباشماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان ومبلغ هشت درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده به حساب  شماره 2176452610008 واریز گردد. 

  

راهنمای دریافت گواهینامه افسر دوم کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

شرایط ورود به دوره :

طول دوره 223ساعت(177ساعت نظری +16ساعت عملی +30 ساعت تمرین (بدون احتساب مدت زمان آموزش کارورزی)

-داشتن حداقال 18 سال سن

- داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر

- داشتن حداقل مدرک دیپلم (کلیه رشته ها) مورد تائید آموزش وپرورش 

شرایط شرکت در آزمون

-تکمیل فرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی

-دوقطعه عکس 3*4 رنگی با زمینه روشن

-ارائه اصل وکپی گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی مربوطه

-ارائه اصل وکپی کارت ملی

- کپی صفحه اول پاسپورت هوائی

-ارائه حداقل 12 ماه خدمت دریایی در سمت ملوان عمومی بر روی کشتی های تجاری با ظرفیت ناخالص کمتر از 500سفرهای نزدیک به ساحل (GT<500) بر روی عرشه کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 یا کشتی های غیر چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 150 سفرهای نزدیک به ساحل و تکمیل دفترچه کارآموزی (Recod Book) و مورد تائید سازمان پس از پایان موفقیت آمیز دوره آموزشی مربوطه و یا 

- ارائه حداقل مدت 36 ماه خدمات دریایی بر روی کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 یا کشتی های غیر چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 150 سفرهای نزدیک به ساحل پس از پایان موفقیت آمیز دوره آموزشی مربوطه

مدارک لازم جهت صدور گواهینامه:

-قبولی در آزمون شایستگی

-تکمیل وارائه فرم درخواست صدور؛تمدید وتجدید گواهینامه

-کپی صفحه اول شناسنامه ودر صورت داشتن توضیحات کپی آن صفحه

-کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

-کپی کارت ملی

- کپی صفحه اول پاسپورت هوائی

-سه قطعه عکس 3*4 رنگی با زمینه روشن مربوط به سال جاری

-کپی گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی مربوطه

-کپی گواهینامه جانبی ایمنی چهارگانه  درشناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

-ارائه اصل گواهینامه شایستگی رده پایین تر

-کپی مدرک تحصیلی 

-ارائه گواهی خدمات دریایی به مدت حداقل شش ماه در سمت ملوان عمومی  درشناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

جهت صدور گواهینامه شایستگی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال به شماره حساب سیبا 2176452601001 بانک ملی درآمد اداره کل بنادرودریانوردی چابهار

-ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده هشت درصد مبالغ واریزی به حساب سیبا شماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان

تبصره1:اصل تمامی مدارکی که کپی آنها دریافت می شود می بایستی هنگام تشکیل پرونده ارائه گردد.

تبصره2:چنانچه نیاز باشد برای متقاضی گواهینامه جانبی نیز صادر گردد بایستی برای هرکارت مبلغ 100000ریال بابت هزینه صدور به حساب سیباشماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان ومبلغ هشت درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده به حساب  شماره 2176452610008 واریز گردد.راهنمای دریافت گواهینامه ناخدای شناورهای با طول کمتر از 24 متر

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

1.       کپی واصل گواهینامه طی دوره ناخدای شناورهای با طول کمتر از 24 کمتر 

2.       اصل و کپی طی دوره های فنون بقاء در دریا ، کمکهای اولیه مقدماتی ،پیشگیری از حریق ،V.H.F

3.       کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر

4.       کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی

5.       کپی واصل شناسنامه سجلی صفحه اول

6.       به ازاء آزمون شفاهی فیش بانکی بمبلغ100000ریال به شماره حساب سیبا 2176452601001 بانک ملی درآمد اداره کل بنادرودریانوردی چابهار

7.       تکمیل فرم ثبت نام

8.       نامه خدمات دریایی از شیلات

9.       جهت صدور گواهینامه صیادی فیش بانکیبمبلغ100000ریال به شماره حساب سیبا 2176452601001 بانک ملی درآمد اداره کل بنادرودریانوردی چابهار

10.   عکس رنگی 4×3 زمینه سفید 2قطعه

11.   -ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده هشت درصد مبالغ واریزی به حساب سیبا شماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان

تبصره1:اصل تمامی مدارکی که کپی آنها دریافت می شود می بایستی هنگام تشکیل پرونده ارائه گردد.

تبصره2:چنانچه نیاز باشد برای متقاضی گواهینامه جانبی نیز صادر گردد بایستی برای هرکارت مبلغ 100000ریال بابت هزینه صدور به حساب سیباشماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان ومبلغ هشت درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده به حساب  شماره 2176452610008 واریز گردد. 

شرایط ورود به دوره:

1.       -دارای گواهینامه شایستگی درجه کمک ناخدای شناورهای کمتر از 24 متر

2.       -انجام خدمات دریایی در سمت کمک ناخدای شناورهای کمتر از 12 متر یا بیشتر به مدت مجموعا 9 ماه 

راهنمای دریافت گواهینامه ملوان صیاد درجه 1

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

1.       کپی واصل گواهینامه طی دوره مربوطه

2.       کپی واصل شناسنامه سجلی

3.       کپی واصل کارت ملی

4.       کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر

5.       فیش بانکی بمبلغ100000ریالبه شماره حساب سیبا 2176452601001 بانک ملی درآمد اداره کل بنادرودریانوردی چابهار

6.       عکس رنگی 4×3 زمینه سفید 2قطعه

7.       -ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده هشت درصد مبالغ واریزی به حساب سیبا شماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان

تبصره1:اصل تمامی مدارکی که کپی آنها دریافت می شود می بایستی هنگام تشکیل پرونده ارائه گردد.

تبصره2:چنانچه نیاز باشد برای متقاضی گواهینامه جانبی نیز صادر گردد بایستی برای هرکارت مبلغ 100000ریال بابت هزینه صدور به حساب سیباشماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان ومبلغ هشت درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده به حساب  شماره 2176452610008 واریز گردد.

شرایط ورود به دوره:

1.       دارا بودن گواهینامه ملوان صیاد درجه2

2.       دارابودن گواهی سلامت پزشکی معتبر

 

راهنمایدریافت گواهینامه ملوان صیاد درجه 2          

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر

کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی

فیش بانکیبمبلغ100000ریالبه شماره حساب سیبا 2176452601001 بانک ملی درآمد اداره کل بنادرودریانوردی چابهار

عکس رنگی 4×3 زمینه سفید 2 قطعه

8- تکمیل فرم صدور 

-ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده هشت درصد مبالغ واریزی به حساب سیبا شماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان

تبصره1:اصل تمامی مدارکی که کپی آنها دریافت می شود می بایستی هنگام تشکیل پرونده ارائه گردد.

تبصره2:چنانچه نیاز باشد برای متقاضی گواهینامه جانبی نیز صادر گردد بایستی برای هرکارت مبلغ 100000ریال بابت هزینه صدور به حساب سیباشماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان ومبلغ هشت درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده به حساب شماره 2176452610008 واریز گردد.

 

شرایط ورود به دوره:

1.       داشتن حداقل 18 سال

2.       دارای مدرک نهضت سواد آموزی

3.       داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر

راهنمای دریافت گواهینامه ناخدای شناورهای با طول کمتر از 12 متر

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

1.       کپی واصل کارت سلامت پزشکی معتبر

2.       کپی واصل کارت ملی یا رسید کارت ملی

3.       کپی واصل طی دوره آموزشی ناخدای شناورهای با طول کمتر از 12 متر آبهای ساحلی

4.       به ازاء آزمون شفاهی فیش بانکی بمبلغ100000ریال به شماره حساب سیبا 2176452601001 بانک ملی درآمد اداره کل بنادرودریانوردی چابهار

5.       عکس 4×3 زمینه سفید3 قطعه

6.       تکمیل فرم صدور 

7.       کپی شناسنامه سجلی صفحه اول

8.       نامه خدمات دریایی 9 ماهه از شیلات

9.       جهت صدور گواهینامه صیادی فیش بانکیبمبلغ100000ریال به شماره حساب سیبا 2176452601001 بانک ملی درآمد اداره کل بنادرودریانوردی چابهار

10.   -ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده هشت درصد مبالغ واریزی به حساب سیبا شماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان

تبصره1:اصل تمامی مدارکی که کپی آنها دریافت می شود می بایستی هنگام تشکیل پرونده ارائه گردد.

تبصره2:چنانچه نیاز باشد برای متقاضی گواهینامه جانبی نیز صادر گردد بایستی برای هرکارت مبلغ 100000ریال بابت هزینه صدور به حساب سیباشماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان ومبلغ هشت درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده به حساب  شماره 2176452610008 واریز گردد.

شرایط ورود به دوره:

1.       داشتن حداقل 18 سال

2.       انجام خدمات دریایی بر روی شناورهای صیادی به مدت حداقل 6 ماه

3.       دارا بودن حداقل مدرک پایان دوره ابتدائی یا گواهینامه تکمیلی نهضت سواد آموزی

4.       داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر

   

راهنمای دریافت گواهینامه کمک ناخدایی شناورهای با طول کمتر از 24 متر

شرایط و مدارک دریافت گواهینامه :

1.       کپی و اصل کارت سلامت پزشکی معتبر

2.       کپی و اصل کارت ملی یا رسید کارت ملی

3.       کپی و اصل طی دوره کمک ناخدای شناورهای با طول کمتر از 24 متر آبهای محدود

4.       به ازاء آزمون فیش بانکیبمبلغ100000ریالبه شماره حساب سیبا 2176452601001 بانک ملی درآمد اداره کل بنادرودریانوردی چابهار

5.       عکس رنگی 4×3 زمینه سفید 2 قطعه

6.       تکمیل فرم صدور 

7.       کپی شناسنامه سجلی صفحه اول

8.       نامه خدمات دریایی 4ماهه از شیلات

9.       جهت صدور گواهینامه صیادی فیش بانکی بمبلغ100000ریالبه شماره حساب سیبا 2176452601001 بانک ملی درآمد اداره کل بنادرودریانوردی چابهار

10.   -ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده هشت درصد مبالغ واریزی به حساب سیبا شماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان

تبصره1:اصل تمامی مدارکی که کپی آنها دریافت می شود می بایستی هنگام تشکیل پرونده ارائه گردد.

تبصره2:چنانچه نیاز باشد برای متقاضی گواهینامه جانبی نیز صادر گردد بایستی برای هرکارت مبلغ 100000ریال بابت هزینه صدور به حساب سیباشماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان ومبلغ هشت درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده به حساب  شماره 2176452610008 واریز گردد.

شرایط ورود به دوره:

- داشتن حداقل 18 سال

- انجام خدمات دریایی برروی شناورهای صیادی با طول کمتر از 12 متر یا بیشتر به مدت 4 ماه

- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی راهنمایی

- داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر

  

راهنمای دریافت گواهینامه قایقران 

شرایط ورود به دوره:

طول دوره 60ساعت(40ساعت نظری +20ساعت عملی)

-داشتن حداقل 18 سال سن

- داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر

- داشتن حداقل مدرک سوم راهنمائی (سیکل) یا مدرک تحصیلی هم تراز در نظام آموزشی کشور

شرایط شرکت در آزمون

-ندارد

مدارک لازم جهت صدور گواهینامه:

-تکمیل وارائه فرم درخواست صدور؛تمدید وتجدید گواهینامه

-کپی صفحه اول شناسنامه ودر صورت داشتن توضیحات کپی آن صفحه

-کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

-کپی کارت ملی

-سه قطعه عکس 3*4 رنگی با زمینه روشن مربوط به سال جاری

-کپی گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی مربوطه

- کپی مدرک تحصیلی

-- داشتن حداقل مدرک سوم راهنمائی (سیکل) یا مدرک تحصیلی هم تراز در نظام آموزشی کشور

-گذراندن موفقیت آمیز دوره آموزشی علمی و عملی مربوطه بر اساس مواد مطروحه در دستورالعمل اجرائی مربوط به رشته (قایقران بر روی قایقهای موتوری) در یکی از مراکز آموزشی مورد تائید سازمان

-نیاز به ارائه گواهینامه جانبی /گواهی طی دوره نمی باشد

-ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده هشت درصد مبالغ واریزی به حساب سیبا شماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان

تبصره1:اصل تمامی مدارکی که کپی آنها دریافت می شود می بایستی هنگام تشکیل پرونده ارائه گردد.

تبصره2:چنانچه نیاز باشد برای متقاضی گواهینامه جانبی نیز صادر گردد بایستی برای هرکارت مبلغ 100000ریال بابت هزینه صدور به حساب سیباشماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان ومبلغ هشت درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده به حساب شماره 2176452610008 واریز گردد.

راهنمای دریافت گواهینامه ملوان عمومی GT<500 

شرایط ورود به دوره:

طول دوره 42ساعت(30ساعت نظری +12ساعت عملی)

-داشتن حداقل 18 سال سن

- داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر

- داشتن حداقل مدرک پنجم ابتدایی

شرایط شرکت در آزمون

-ندارد

مدارک لازم جهت صدور گواهینامه:

-تکمیل وارائه فرم درخواست صدور؛تمدید وتجدید گواهینامه

-کپی صفحه اول شناسنامه ودر صورت داشتن توضیحات کپی آن صفحه

-کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

-کپی کارت ملی

- کپی صفحه اول پاسپورت هوائی

-سه قطعه عکس 3*4 رنگی با زمینه روشن مربوط به سال جاری

-کپی گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی مربوطه

- کپی مدرک تحصیلی

- کپی گواهینامه جانبی ایمنی چهارگانه  درشناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

-ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده هشت درصد مبالغ واریزی به حساب سیبا شماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان

تبصره1:اصل تمامی مدارکی که کپی آنها دریافت می شود می بایستی هنگام تشکیل پرونده ارائه گردد.

تبصره2:چنانچه نیاز باشد برای متقاضی گواهینامه جانبی نیز صادر گردد بایستی برای هرکارت مبلغ 100000ریال بابت هزینه صدور به حساب سیباشماره 2176452601001  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان ومبلغ هشت درصد  بابت مالیات بر ارزش افزوده به حساب شماره 2176452610008 واریز گردد.

 

  


تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۵۵