مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات درمانگاهی و آزمایشگاهی

مناقصه

2098003699000056

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان / اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

۳۰ فروردین ۱۳۹۹ ۱۸:۰۰

۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

ریال

داخلی

عادی

۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۸:۰۰

۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۸:۰۰

اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلچستان

chabaharport@pmo.ir

05431283000

05435321414

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.