مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی مهمانسرای کوی مسکونی بندر چابهار

مناقصه

2098003699000054

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان / اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۸:۰۰

۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

ریال

داخلی

عادی

۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۸:۰۰

۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۸:۰۰

اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلچستان

chabaharport@pmo.ir

05431283000

05435321414

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.