معرفی اداره عملیات دریایی

اداره عملیات دریایی یکی از ادارات معاونت دریایی اداره کل می باشد. اهم وظایف اداره عملیات دریایی شامل نظارت و اجرای فرآیند ورود و خروج شناورها، نظارت بر عملکرد راهنمایان، کنترل ترافیک دریایی بندر، نظارت بر عملکرد امور خدمات واحدهای دریایی، کنترل و بازرسی کشتی ها، در چارچوب دستورالعملهای سازمانی،  قوانین و مقرررات ملی و کنوانسیون های بین المللی دریایی و بر اساس  سیستم مدیریت یکپارچه IMS در اداره عملیات دریایی می­باشد.تاریخ بروزرسانی : ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۷:۳۷

 

تماس با اداره عملیات دریایی

رئیس اداره عملیات دریایی  -مجید تزم

ثابت: 05431283210

دورنگار :05435320102

همراه:09120473346

رایانامه : mtazam@pmo.ir

  

کنترل ترافیک بندر

ثابت: 05435321211 - 05435320035

دورنگار : 05435321211

رایانامه: ctraffic@pmo.ir

 

خدمات دریایی

ثابت: 05431283211

 

واحدهای دریایی

ثابت : 05431283213

 

امور راهنمایان

ثابت : 05431283212

 

بخش کنترل و بازرسی کشتی ها

ثابت: 05431283227

همراه: +09352936797


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۱۲

برای ورود شناور به بنادر چابهار، نماینده کشتیرانی مربوطه، باید با استفاده از حساب کاربری در سیستم جامع دریایی، درخواست خود را در سامانه ثبت نماید و مدارک مورد نیاز ذیل را جهت ورود کشتی ، 24 ساعت قبل از ورود شناور، از طریق سیستم جامع دریایی به اداره عملیات دریایی ارسال نماید:

1.       لیست خدمه

2.       لیست مسافران

3.       اجازه حرکت بندر قبلی

4.       مانیفست

 

·         نماینده شرکت کشتیرانی مربوطه باید پیش از ورود شناور به بندر اطمینان حاصل نماید که شرکت کشتیرانی یا نمایندگی کشتیرانی مربوطه ممنوعیتی برای ارایه خدمات ،از سمت معاونت اداری و مالی و معاونت بندری اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان و سازمان بنادر و دریانوردی ندارد.

·         نماینده شرکت کشتیرانی باید اطمینان حاصل نماید که شناور مربوطه ممنوعیتی برای ورود به بندر از طرف بخش کنترل و بازرسی کشتی های ندارد.


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۷:۴۰

برای خروج شناور، نماینده کشتیرانی مربوطه، باید با استفاده از حساب کاربری خود در سیستم جامع دریایی، نسبت به ثبت درخواست اجازه حرکت اقدام نماید. مدارک مورد نیاز جهت صدور اجازه حرکت شناورها که باید از طریق سیستم جامع دریایی به اداره عملیات دریایی ارسال گردد نیز عبارتند از:

1.       لیست خدمه خروجی

2.       لیست مسافران خروجی

3.       پروانه حرکت گمرگ

4.       مانیفست خروجی

5.       لیست ده بندر آخر

·         نمایندگی شرکت کشتیرانی میبایست پیش از درخواست خروج شناور از عدم ممنوعیت خروج شناور و یا توقیف شناور اطمینان حاصل نماید.


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۷:۴۱

در صورت نیاز کشتیها به آب، درخواست آب از طرف نماینده کشتیرانی مربوطه،  از طریق سیستم جامع دریایی به اداره عملیات دریایی اعلام می شود. اداره عملیات دریایی در صورت امکان تامین آب مورد نیاز کشتی، جهت تخصیص  آب مورد نیاز برای شناور، با هماهنگی لازم با کنترل ترافیک بندر و کارشناس واحد های دریایی، اقدامات عملیاتی لازم جهت تحویل آب درخواست شده به شناور، با استفاده از بارج آبرسان و در صورت نیاز، یدک کش به انجام می رساند.


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۷:۴۳

در حال حاضر، ارائه خدمات بانکرینگ در این بندر میسر نمی باشد. سوخت از نوع گازوئیل برای شناورها با درخواست نماینده کشتیرانی مربوطه و از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی چابهار قابل تامین می باشد. تامین سوخت بر اساس قوانین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی میباشد و نماینده شرکت کشتیرانی میبایست ضمن تماس با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مطابق قوانین آن شرکت عمل نماید.


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۷:۴۴

" متقاضیان اجاره تجهیزات دریایی (انواع شناورها) باید به شرکت هدایت کشتی خلیج فارس مراجعه نموده  و شناور موردنیاز خود را با توجه به برنامه ترافیک بندر و نوع عملیات مدنظر متقاضی از شرکت مذکور اجاره نماید. داشتن بیمه نامه معتبر و مناسب از سوی متقاضی از الزامات اجاره تجهیز می باشد.


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۱۶

 درخواست تعمیرات و نصب تجهیزات بر روی شناورهای پهلو گرفته به اسکله و تعمیرات بدون نیروی محرک IMMOBILIZATION

در صورتی که تعمیرات کشتی نیازمند خارج از سرویس شدن موتور اصلی یا سیستم سکان کشتی باشد، نماینده شناور بایستی درخواست فرمانده کشتی را کتبا به اداره عملیات دریایی ارائه نموده و در سیستم جامع دریایی ثبت نماید. نماینده شناور پس از دریافت تائیدیه اداره عملیات دریایی، میبایست تاییدیه اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل را نیز دریافت نماید.

برای تعمیرات و نصب تجهیزاتی که نیاز به جوشکاری، برشکاری و ... دارد، نماینده شناور می بایست هماهنگی های لازم با اداره ایمنی دریایی، HSE ، آتشنشانی و امور بندری را انجام دهد.


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۷:۴۶