معرفی امور دریایی

امور دریایی یکی از ادارات معاونت دریایی اداره کل می باشد. اهم وظایف اداره امور دریایی شامل نظارت و اجرای فرآیند ورود و خروج شناورها، نظارت بر عملکرد راهنمایان، کنترل ترافیک دریایی بندر، نظارت بر عملکرد امور خدمات واحدهای دریایی، در چارچوب دستورالعملهای سازمانی،  قوانین و مقرررات ملی و کنوانسیون های بین المللی دریایی و بر اساس  سیستم مدیریت یکپارچه IMS در اداره امور دریایی و ... می­باشد.

 


تاریخ بروزرسانی : ۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۱۱
  • رئیس اداره امور دریایی  - رضا نعمتی باغی

ثابت: 05431283210

فکس :05435320201

همراه:09113820659

ایمیل: rnemati@pmo.ir

  • کنترل ترافیک بندر

ثابت: 05435321211 - 05435320035

دورنگار: 05435321211

ایمیل:  ctraffic@pmo.ir

  • خدمات دریایی

ثابت: 05435321212 (داخلی 2216)

  • واحدهای دریایی

ثابت : 05435324717

  • امور راهنمایان

ثابت : 05431283212


تاریخ بروزرسانی : ۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۱۴

برای ورود شناور به بنادر چابهار، نماینده کشتیرانی مربوطه، باید با استفاده از حساب کاربری در سیستم جامع دریایی، درخواست خود را در سامانه ثبت نماید و مدارک مورد نیاز ذیل را جهت ورود کشتی ، 24 ساعت قبل از ورود شناور، به اداره امور دریایی این اداره کل تسلیم نماید:

1)     فرم مشخصات کشتی

2)     گواهی ثبت کشتی

3)     فهرست خدمه ورودی

4)     اجازه حرکت بندر قبلی

5)     نامه درخواست ورود و پهلودهی

6)     مانیفست

7)     حسب مورد، تاییدیه امور مالی و واحد کنترل و بازرسی بندر در خصوص برخی از کشتیها و شناورها نیز ضروری می باشد که از سوی نمایندگی کشتیرانی مربوطه باید اخذ گردد.

در نهایت جهت پهلو دهی کشتی به اسکله، درخواست مربوطه  برای اعزام راهنما برای کشتی به کنترل بندر اعلام می گردد و سپس مراحل عملیاتی آن توسط بندر انجام می گیرد.


تاریخ بروزرسانی : ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۳۳

برای خروج شناور، نماینده کشتیرانی مربوطه، باید با استفاده از حساب کاربری خود در سیستم جامع دریایی، نسبت به ثبت درخواست اجاره حرکت اقدام نماید. مدارک مورد نیاز جهت صدور اجازه حرکت شناورها که باید به امور دریایی ارائه گردد نیز عبارتند از:

1)     تصویر گواهینامه ایمنی

2)     لیست خدمه خروجی

3)     پروانه حرکت گمرگ

4)     نامه نمایندگی کشتیرانی مربوطه مبنی بر درخواست خروج

5)     مانیفست خروجی


تاریخ بروزرسانی : ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۳۳

در صورت نیاز کشتیها به آب، درخواست آب از طرف نماینده کشتیرانی مربوطه،  از طریق سیستم جامع دریایی به اداره امور دریایی اعلام می شود. اداره امور دریایی جهت تخصیص  آب مورد نیاز برای شناور، با هماهنگی لازم با کنترل ترافیک بندر و کارشناس واحد های دریایی، اقدامات عملیاتی لازم جهت تحویل آب درخواست شده به شناور، با استفاده از بارج آبرسان و در صورت نیاز، یدک کش به انجام می رساند.


تاریخ بروزرسانی : ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۳۳

در حال حاضر، ارائه خدمات بانکرینگ در این بندر میسر نمی باشد و این اداره کل جهت ارائه خدمات مربوطه با بخش خصوص ی در حال مذاکره می باشد که به محض حصول نتیجه و ارائه خدمات بانکرینگ، اطلاع رسانی لازم صورت می پذیرد. مع الوصف، سوخت از نوع گازوئیل برای شناورها با درخواست نماینده کشتیرانی مربوطه و از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی چابهار قابل تامین می باشد و بوسیله کامیون تانکر جهت انتقال به کشتی ، تا پای اسکله حمل می گردد. برای دریافت سوخت، شرکت نمایندگی کشتیرانی، با ارائه نامه درخواست صدور معرفی نامه به همراه گواهی ثبت و ایمنی شناور مدنظر، نسبت به دریافت معرفی نامه از امور دریایی اقدام می‌کند. این معرفی­نامه برای شناورهایی که برای بار اول به چابهار ورود کرده­اند، یا تاریخ عقد قرارداد سوخت آنها با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به اتمام رسیده است، صادر می شود. برای سایر موارد، نماینده کشتی باید ابتدا نسبت به ثبت درخواست الکترونیکی سوخت در سامانه تجارت آسان اقدام و سپس به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مراجعه نماید.


تاریخ بروزرسانی : ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۳۳

اجاره تجهیزات دریایی (انواع شناورها)

جهت اجاره تجهیزات دریایی (انواع شناورها)، نماینده متقاضی می بایست ابتدا به قسمت مشخصات شناورها مراجعه نموده و شناور متناسب برای انجام عملیات خود را انتخاب نماید. سپس فرم درخواست اجاره تجهیزات دریایی را تکمیل نموده و به اداره امور دریایی ارائه نماید. پس از اخذ موافقت از امور دریایی که منوط به تایید نداشتن بدهی قبلی متقاضی توسط اداره امور مالی بندر است، و با تشخیص زمانبندی مناسب توسط امور دریایی، خدمات مورد نظر به متقاضی ارائه می گردد.


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۴۹
 درخواست تعمیرات و نصب تجهیزات بر روی شناورهای پهلو گرفته به اسکله و تعمیرات بدون نیروی محرک IMMOBILIZATION

تعمیرات مورد نیاز شناورها در بندر باید توسط نماینده شناور از بخش خصوصی تامین گردد. برای حفظ ایمنی اسکله ها و کشتیها در هنگامی که در بندر چابهار حضور دارند، هنگامی که کشتیها نیازمن تعمیراتی در کشتی هستند که منوط به خارج از سرویس نموده موتور اصلی و سیستم مانور و هدایت می باشد و نیروی محرکه کشتی و عملیات دریانوردی ایمن کشتی را تحت تاثیر قرار می دهد؛ نماینده شناور بایستی درخواست فرمانده کشتی را مطابق فرم IMMOBILIZATION، به امور دریایی ارائه نموده و در سیستم جامع دریایی ثبت نماید. این درخواست میتواند به شماره 05435321211 فکس شود. نماینده شناور پس از دریافت تائیدیه امور دریایی، می تواند نسبت به هماهنگی با دیگر قسمت های اداره کل برابر دستورالعملهای جاری ایمنی بندر و سپس انجام تعمیرا مورد نظر اقدام نماید.

برای تعمیرات و نصب تجهیزاتی که نیاز به جوشکاری، برشکاری و ... دارد، حضور آتشنشانی بندر الزامی است. برای اینکار نماینده شناور باید هماهنگی های لازم با واحدهای HSE، امور بندری و آتشنشانی و... انجام دهد. در صورت نیاز به حضور تعمیرکار از بیرون از بندر، هماهنگی و اخذ مجوز ورود افراد و تجهیزات از گارد بندر به عهده نماینده کشتی یا شرکت خواهد بود.


تاریخ بروزرسانی : ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۳۳