مدیر4

بهروز آقایی مدیر کل

 • : 054-31283012
 • :
شهدادی

حسین شهدادی معاون بندری و اقتصادی

 • : 054-31283240
ابراهیمی

سید حسن ابراهیمی معاون دریایی

 • : 054-35322209
 • : 054-35322208
 • :
عباس آذرپیکان 14

عباس آذرپیکان معاون فنی و نگهداری

 • : 054-35321198
سعید امیری

سعید امیری معاون مالی و اداری

 • : 054-31283014
 • : 054-35321514
عکس قریشی

سعیدالدین قریشی مسئول روابط عمومی

 • : 054-31283050
 • : 054-35324728
 • :
ملک حسن پاد

ملک حسن پاد رئیس اداره آمار و انفورماتیک

 • : 054-31283123
صادق شاهسونی

صادق شاهسونی رئیس حراست

 • : 054-31283074
بنی صدر

حمید رضا بنی صدر فرمانده یگان حفاظت

 • : 054-35321125
شهدادی

حسین شهدادی معاون بندری و اقتصادی

 • : 054-31283240
ضیاء حمزه زاده دارم

ضیاء حمزه زاده دارم سرپرست اداره امور بندری

 • : 054-31283240
یحیی احسانی فر

یحیی احسانی فر سرپرست اداره بازاریابی و سرمایه گذاری

 • : 054-31283205
 • :
ابراهیمی

سید حسن ابراهیمی معاون دریایی

 • : 054-35322209
 • : 054-35322208
 • :
رضا نعمتی باغی

رضا نعمتی باغی رئیس اداره امور دریایی

 • : 05431283210
 • : 09113820659
 • : 05435320201
 • :
حامد مردای

حامد مردای رئیس اداره استانداردها

 • : 05431283436
امین دانا

امین دانا رئیس اداره ایمنی وحفاظت دریایی

 • : 054-31283220
مرتضی میرلاشاری

مرتضی میرلاشاری رئیس امور ثبت شناوران

 • : 05431283440
عباس آذرپیکان 14

عباس آذرپیکان معاون فنی و نگهداری

 • : 054-35321198
نیکو توانایی

نیکو توانایی رئیس اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات

 • : 05431283280
هادی مومنی

هادی مومنی رئیس اداره فنی و مهندسی

 • : 054-31283061
محسن رستم جبری

محسن رستم جبری رئیس اداره برق و تاسیسات

 • : 054-31283046
صدیق آفرین

صدیق آفرین رئیس امور سواحل و بنادر

 • : 054-35324723
سعید امیری

سعید امیری معاون مالی و اداری

 • : 054-31283014
 • : 054-35321514
رئیسی

محمد اکبر رئیسی رئیس اداره آموزش

 • : 054-31283117
 • :
سیامک یگانه

سیامک یگانه رئیس امور اداری

 • : 054-31283028
 • :
اسفندیار دامنی

اسفندیار دامنی رئیس اداره امور مالی

 • : 054-31283024
 • :
روانبخش

ناصر روانبخش سرپرست اداره برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

 • : 054-31283015