دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷

فاصله های دریایی:

1)بنادر داخلی استان سیستان و بلوچستان:

 نام بندر  گواتر  پسابندر  بریس رمین چابهار  کنارک پزم گوردیم تنگ   بیردف دماغه میانی 
 گواتر  8  25  47  59  65  74  84  94  100  138
 پسابندر  8  0  17  39  50  57  66  76  86  92  130
بریس   25  17  0  24  34  40  50  60  71  76  115
 رمین  47  39  24  0  10  18  27  36  47  53  91
 چابهار  59  50  34  10  0  8  17  26  37  43  81
 کنارک  65  57  40  18  8  0  16  25  36  42  80
 پزم  74  66  50  27  17  16  0  11  22  28  66
 گوردیم  84  76  60  36  26  25 11   0  11  17  55
 تنگ  94  86  71  47  37  36  22  11  0  5  44
 بیردف  100  92  76  53  43  42  28  17  5  0  40
 دماغه میانی  138  130  115  91  81  80  66 55   44  40  0

*واحد:مایل

 

2)بنادر خارج از استان:

 نام بندر  فاصله های دریایی(مایل)
 آبادان  790
 ابوظبی  435
 ابوفلوس(عراق)  850
 ابوموسی  260
 امام خمینی 805
 بمبئی  768
 بندرعباس  305
 بوشهر  680
 جاسک  165
 جبل علی  384
 خارک  680
 خرمشهر  825
 دوبی  364
 دوحه(قطر)  560
 سیری  385
 شارجه  355
 صلاله  700
 قشم  295
 گناوه  705
 لنگه  375
 مسقط  150
 منامه(بحرین)  625
 کراچی 331 
 کویت  795