فاصله با بنادر خارج استان

نام بندر

فاصله های دریایی

نام بندر

فاصله های دریایی

نام بندر

فاصله های دریایی

نام بندر

فاصله های دریایی

آبادان

۷۹۰

بندرعباس

۳۰۵

دبی

۳۶۴

گناوه

۷۰۵

ابوظبی

۴۳۵

بوشهر

۶۸۰

دوحه(قطر)

۵۶۰

لنگه

۳۷۵

ابوفلوس ( عراق)

۸۵۰

جاسک

۱۶۵

سیری

۳۸۵

مسقط

۱۵۰

ابوموسی

۲۶۰

جبل علی

۳۸۴

شارجه

۳۵۵

دیندایال (کاندلا)

۵۸۰

امام خمینی

۸۰۵

خارک

۶۸۰

صلاله

۷۰۰

کراچی

۳۳۱

بمبئی

۷۶۸

خرمشهر

۸۲۵

قشم

۲۹۵

کویت

۷۹۵

کلیه فواصل به مایل دریایی می­باشد

 

 بنادر داخل استان

گواتر

پسابندر

بریس

رمین

چابهار

کنارک

پزم

گوردیم

تنگ

بیردف

دماغه میدانی

گواتر

۰

۸

۲۵

۴۷

۵۹

۶۵

۷۴

۸۴

۹۴

۱۰۰

۱۳۸

پسابندر

۸

۰

۱۷

۳۹

۵۰

۵۷

۶۶

۷۶

۸۶

۹۲

۱۳۰

بریس

۲۵

۱۷

۰

۲۴

۳۴

۴۰

۵۰

۶۰

۷۱

۷۶

۱۱۵

رمین

۴۷

۳۹

۲۴

۰

۱۰

۱۸

۲۷

۳۶

۴۷

۵۳

۹۱

چابهار

۵۹

۵۰

۳۴

۱۰

۰

۸

۱۷

۲۶

۳۷

۴۳

۸۱

کنارک

۶۵

۵۷

۴۰

۱۸

۸

۰

۱۶

۲۵

۳۶

۴۲

۸۰

پزم

۷۴

۶۶

۵۰

۲۷

۱۷

۱۶

۰

۱۱

۲۲

۲۸

۶۶

گوردیم

۸۴

۷۶

۶۰

۳۶

۲۶

۲۵

۱۱

۰

۱۱

۱۷

۵۵

تنگ

۹۴

۸۶

۷۱

۴۷

۳۷

۳۶

۲۲

۱۱

۰

۵

۴۴

بیردف

۱۰۰

۹۲

۷۶

۵۳

۴۳

۴۲

۲۸

۱۷

۵

۰

۴۰

دماغه میدانی

۱۳۸

۱۳۰

۱۱۵

۹۱

۸۱

۸۰

۶۶

۵۵

۴۴

۴۰

۰

کلیه فواصل به مایل دریایی می­باشد


تاریخ بروزرسانی : ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ۱۰:۰۲