دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
 ردیف  نام شرکت  نوع دفتر  آدرس  شماره تماس
 1 مسلم چابهار   مرکزی  چابهار-اسکله شهید کلانتری-ساختمان شرکتها

 09151451271

05435333071

 2  لاله بلوچ   مرکزی  چابهار-خیابان مولوی-خیابان ورزش-جنب اداره پست-پلاک 1

 05435322638

09151450246

 3  ستایش چابهار   مرکزی  چابهار،بلوار قدس روبروی سازمان تامین اجتماعی

 09125186754

05435324823

 4  فروزان چابهار   مرکزی  چابهار،خیابان کارگر جنوبی،روبروی مخابرات کوثر،کوچه زاگرس،پلاک 54  09155450595
 5  مرجان چابهار   مرکزی  چابهار،خیابان دریا ، نبش کوچه کوهرنگ

 09151450015

05435324824

 6 پیشقدم چابهار   مرکزی  بلوار امام خمینی،خیابان کشاورز،کوچه البرز  09151451173
 7 مرجان شمال جنوب   مرکزی  منطقه آزاد،مجتمع پردیس،پلاک 42 

05435320342

 8 حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان  شعبه همکار  چابهار،کیلومتر 5 جاده ایرانشهر،سازمان حمل و نقل پایانه ها،غرفه شماره1   09155450589
 9  فجر چابهار   مرکزی  بلوار امام خمینی،محوطه سینما فرهنگ،دفتر شرکت فجر چابهار  09151956069
 10 زورق آبی مکران   مرکزی بندر شهید کلانتری-ساختمان شرکت ها  09153454031
 11 نخل چابهار   مرکزی بلوار صیاد رو به روی آؤانس امیر  05435324896
 12 مکران پارت

  مرکزی  منطقه ازاد پردیس طبقه اول  09174654569
 13 جهان آبراه گستر   مرکزی  انتهای حافظ ،جنب نانوایی گرامزهی       09155473468

 ردیف  نام شرکت  نوع دفتر  آدرس  شماره تماس
 1 مسلم چابهار   مرکزی  چابهار-اسکله شهید کلانتری-ساختمان شرکتها

 09151451271

05435333071

 2  لاله بلوچ   مرکزی  چابهار-خیابان مولوی-خیابان ورزش-جنب اداره پست-پلاک 1

 05435322638

09151450246

 3  ستایش چابهار   مرکزی  چابهار،بلوار قدس روبروی سازمان تامین اجتماعی

 09125186754

05435324823

 4  فروزان چابهار   مرکزی  چابهار،خیابان کارگر جنوبی،روبروی مخابرات کوثر،کوچه زاگرس،پلاک 54  09155450595
 5  مرجان چابهار   مرکزی  چابهار،خیابان دریا ، نبش کوچه کوهرنگ

 09151450015

05435324824

 6 پیشقدم چابهار   مرکزی  بلوار امام خمینی،خیابان کشاورز،کوچه البرز  09151451173
 7 مرجان شمال جنوب   مرکزی  منطقه آزاد،مجتمع پردیس،پلاک 42 

05435320342

 8 حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان  شعبه همکار  چابهار،کیلومتر 5 جاده ایرانشهر،سازمان حمل و نقل پایانه ها،غرفه شماره1   09155450589
 9  فجر چابهار   مرکزی  بلوار امام خمینی،محوطه سینما فرهنگ،دفتر شرکت فجر چابهار  09151956069
 10 نخل چابهار   مرکزی بلوار صیاد رو به روی آژانس امیر  05435324896
ردیف  نام شرکت  نوع دفتر  آدرس  شماره تماس 
 1  دریاسان مطلق  مرکزی  چابهار-اسکله شهید کلانتری  054353220560
 2  دریا بندر غزال   مرکزی  چابهار-اسکله شهید کلانتری  09121329831
 3 عروج امواج بلند   مرکزی  زیباشهر،منازل اداره برق پلاک 406 09397059900
 4  آبران جنوب شعبه همکار  چابهار،خیابان ورزش،پلاک1  09151450246
 5   پیوند دریا   شعبه همکار  منطقه ازاد چابهار،روبروی مجتمع پردیس،مجتمع اداری تجاری اطلس واحد6  09151450246
 6 سیری شعبه همکار
چابهار،بندر شهید بهشتی جنب ساختمان قرنطینه
09151450144
   جاده نقره ای  شعبه همکار  چابهار،بندر شهید کلانتری،اسکله شماره 5  09151450246
ردیف  نام شرکت  موضوع فعالیت  نوع دفتر  آدرس  شماره تماس 
 1  دریاسان مطلق   تامین پرسنل و تجهیزات-راهنمای کشتی ها  مرکزی  چابهار-اسکله شهید کلانتری  054353220560
 2  دریا بندر غزال  تامین پرسنل و تجهیزات-راهنمای کشتی ها   مرکزی  چابهار-اسکله شهید کلانتری  09121329831
 3  تعاونی لنج داران(4054)   تحت پوشش قرار دادن لنج ها   مرکزی  چابهار-اسکله شهید کلانتری  05435320783
 4   تعاونی لنج داران(1646)   تحت پوشش قرار دادن لنج ها   مرکزی  چابهار-اسکله شهید کلانتری  09168331990
 5   تعاونی لنج داران(526)  تحت پوشش قرار دادن لنج ها   مرکزی  چابهار-اسکله شهید کلانتری  09367508483
 6  انتخاب امین  سوخت رسان   مرکزی  منطقه آزاد مجتمع پردیس پلاک15  09121216248